Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Slovany – Materská škola

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Slovany – MŠ “ je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti  a  zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov.
Hlavným výstupom projektu bude zníženie potreby energie na vykurovanie zo 444 na 18 kWh(m2.a) a zaradenie budovy do ultranízkoenergetickej. Navrhovaná úspora ide nad rámec minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Budova MŠ Slovany bude zaradená v energetickej certifikácii ako ultranízkoenergetická- A1.
Uvedené zníženie potreby tepla prinesie úsporu finančných prostriedkov, ktoré budú prínosom pre obec a umožnia žiadateľovi dlhodobo udržiavať prínosy projektu.Realizácia aktivít projektu prinesie žiadateľovi zásadnú úsporu nákladov na energie. Čo sa týka nákladov na prípravu tepla jedná sa o hodnotu 95,9 %. Realizácia aktivít predloženého projektu predstavuje ideálny súbor opatrení na zníženie energetickej náročnosti a tým aj zníženie prevádzkových nákladov na budovu škôlky a prináša žiadateľovi zásadný ekonomický prínos.

Komentáre sú uzavreté.