Súkromne hospodáriaci roľníci

Vydanie osvedčenia SHR:

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby, vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Oprávnenie na podnikateľskú činnosť v polnohospodárskej výrobe vzniká registráciou vykonávanou na základe ohlásenia, ktoré žiadateľ predloží na Obecný úrad v Slovanoch. Obecný úrad na základe tohto ohlásenia vykoná registráciu a vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Potrebné doložiť:

- Ohlásenie činnosti SHR
- doklad o vlastníctve, prenájme pozemku (list vlastíctva, nájomná zmluva)
- doklad o osobitnom oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu
činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje
- fotokopia IČO (ak už bolo pridelené)

Doba vybavenia – 5 dní

Poplatok - 6,50 eur

Zmena údajov:

SHR ohlási Obecnému úradu v Slovanoch do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii.

Potrebné doložiť:
- Oznámenie o zmene údajov SHR

Doba vybavenia - 5 dní

Poplatok za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu – 1,50 eur

Zrušenie SHR:

SHR ohlási Obecnému úradu v Slovanoch do 15 dní ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.

Potrebné doložiť: - Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR

Doba vybavenia – 5 dní

SHR_ziadost_vydanie

SHR_ziadost_zrusenie

Komentáre sú uzavreté.