Evidencia obyvateľstva

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

- platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti
- písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme
Súhlas sa nevyžaduje ak :
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne
- vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok z doterajšieho trvalého pobytu

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní.
Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu; občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE

Ohlasovňa na základe požiadania občana, po predložení občianskeho preukazu a úhrade správneho poplatku do pokladne obecného úradu vo výške 5 € vydá občanovi potvrdenie o pobyte.
Pri vydaní potvrdenie pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa. Toto potvrdenie je oslobodené od poplatku.

Komentáre sú uzavreté.