Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 13. 12. 2018 o 19:00

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Úprava rozpočtu č. 2/2018
 4. Návrh na Rozpočet na rok 2019 a rozpočtové roky 2020 – 2021; Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
 5. VZN č. 01/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2017
 7. Plán činnosti HKO na 1. polrok 2019
 8. Zriadenie inventarizačných komisií
 9. Prerokovanie spôsobu financovania projektu “Modernizácia a stavebné úpravy obecného úradu”
 10. Silvestrovské posedenie pri jedličke
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

V Slovanoch dňa 09. 12. 2018

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v Obec | Komentáre sú deaktivované

OZNAM ZÁSTUP, MUDr. Ingrid Hečková je neprítomná z dôvodu pracovnej cesty od: 10.12.2018 do: 13.12.2018 od: 17.12.2018 do: 20.12.2018

Oznamujeme občanom, že Všeobecná ambulancia pre dospelých

Kláštor pod Znievom, MUDr. Ingrid Hečková

nahlasuje neprítomnosť lekára v ambulancii.

od: 10.12.2018 do: 13.12.2018 od: 17.12.2018 do: 20.12.2018

zastupuje ju MUDr. Katarína Veverková v strojárňach ZŤS Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Mikuláša

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Vianočné trhy

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN obce Slovany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované