Povinnosť online napojenia všetkých pokladníc na systém fin. správy eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019.Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

“Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1. júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.”

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 10. 05. 2019 o 19:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. 05. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2019 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Žiadosť o dotáciu od ECAV Príbovce a RKC farnosť Kláštor pod Znievom
 4. Informácia o vykonanej finančnej kontrole k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Slovany – MŠ“
 5. Prerokovanie preklenovacieho úveru k projektu „Modernizácia a stavebné úpravy obecného úradu“ (PPA)
 6. Informácie o priebehu stavebných prác „Modernizácia a stavebné úpravy obecného úradu“ (PPA)
 7. Nezamestnanosť v obci
 8. MDD 2019
 9. Návšteva Dražíc 2019
 10. Úprava rozpočtu
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

V Slovanoch dňa 07. 05. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na deň matiek

Základná organizácia JDS Slovany v spolupráci s Obecným úradom pozýva ženy-matky na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať 12. 05. 2019 o 14.00 hodine (t. j. v nedeľu) v sále Kultúrneho domu. Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že spoločne prežijeme príjemné chvíle.

Zaradené v Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

19. Mobilný odber krvi

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – VKK

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované