Pozvánka členov na výročné členské zhromaždenie MS SČK Slovany

Zaradené v OZNAMY, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Oznámenie – výrub drevín

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 2/1, 2/3, K.Ú. VRÍCKO

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 25. 01. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Lipa veľkolistá – 6 kusov obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 298 – 1 ks, 228- 1 ks, 278 – 1 ks, 250 – 1 ks, 247 – 1 ks, 280 – 1 ks, na základe žiadosti Obec Vrícko, Vrícko 136 , 038 43 Vrícko,  na pozemku parcel. č. CKN 2/1, 2/3 v k.ú. Vrícko. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Pokračovať v čítaní

Zaradené v POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za kom. odpad

Obecný úrad v Slovanoch upozorňuje občanov, ktorí v roku 2017 si chcú uplatniť zníženie resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady, že je potrebné vyplniť nasledovnú žiadosť a doručiť na obecný úrad do 31.01.2017.

ŽIADOSŤ

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Sánkarské preteky

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

12. Mobilný odber krvi Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované