OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 2/1, K.Ú. VRÍCKO

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 04. 02. 2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Smrek – 2 kusov obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 199 – 1 ks, 172- 1 ks, , na základe žiadosti Obec Vrícko, Vrícko 136 , 038 43 Vrícko,  na pozemku parcel. č. CKN 2/1, v k.ú. Vrícko. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované

Nové otváracie hodiny Lekáreň ARNICA, Kláštor pod Znievom od pondelka 04.02.2019

Lekáreň ARNICA,

Dr. I. M. P.  Korauša 209, Kláštor pod Znievom,

lekárnik: PharmDr. Katarína Marošová

Otváracie hodiny: Tel: 043/ 49 33 008

Pondelok 07:30 –  13:00 hod.
Utorok 07:30 –  13:00 hod.
Streda 07:30 –  13:00 hod.
Štvrtok 09:00 –  16:00 hod.
Piatok 07:30 –  12:00 hod.
Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Nové ordinačné hodiny Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kláštor pod Znievom od pondelka 04.02.2019

Všeobecná ambulancia pre dospelých,

Kláštor pod Znievom, Dr. M. Korauša 209,

MUDr. Ingrid Hečková, garant ambulancie

MUDr. Katarína Pastorková, všeobecný lekár pre dospelých

Ordinačné hodiny:

Pondelok 07:30 – 12:00 hod. ambulancia 12:00 – 15:30 administratíva, návštevy pacientov
Utorok 07:30 – 12:00 hod. ambulancia 12:00 – 15:30 administratíva, návštevy pacientov
Streda 07:30 – 12:00 hod. ambulancia 12:00 – 15:30 administratíva, návštevy pacientov
Štvrtok 09:00 – 16:00 hod.
Piatok 07:30 – 11:30 hod.

Telefónne číslo: 043/ 42 91 336

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Sánkarské preteky

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Srdečne Vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu Dobrovoľného hasičského zboru, ktorá sa bude konať  v sobotu 19.01.2019 o 18:00 v sále nad požiarnou zbrojnicou v Slovanoch.

Program:

1. Otvorenie, prezentácia, vítanie hostí

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti DHZ a hospodárení DHZ za rok 2018

4. Správa revíznej komisie DHZ o predloženej správe o hospodárení

5. Plán hlavných úloh na rok 2019

8. Diskusia

9. Prijatie uznesenia

10. Záver

S pozdravom výbor DHZ Slovany

Na výročnej členskej schôdzi sa budú vyberať členské známky na rok 2019 hodnote 2€

Zaradené v DHZ, Nezaradené, OZNAMY | Komentáre sú deaktivované