Verejná vyhláška – Via Slovakia

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na návštevu do družobnej obce Dražice

Obec Slovany má družobnú spoluprácu s obcou Dražice z Českej republiky. V dňoch 7.-9.7.2017 sa uskutoční návšteva našej partnerskej obce. Počas návštevy sa uskutoční zaujímavý spoločenský program. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u starostu obce. Cena za dopravu je 40 € na osobu.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU LINKY 506411 PLATNÁ OD 11.06.2017

Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. oznamuje, že od 11.6.2017 dochádza k zmene CP linky 506411 Dôvodom, resp. hlavným cieľom bola úprava reálnych prepravných rýchlostí na spojoch, odstránenie zbytočných čakaní na nácestných zastávkach, čím sa dopravca snaží prepravu cestujúcich čo najviac zrýchliť. Odchody z východiskových zastávok zostávajú nezmenené, posúvajú sa však odchody z nácestných zastávok. Aktuálne odchody autobusov si môžete pozrieť na webovej stránke www.sadza.sk, zmeny CP sú už tiež vyznačené na príslušných aut. zastávkach.

Zmena CP linky 506411

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na MDD

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 05. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 05. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2017 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Úprava rozpočtu č. 2/2017
  4. Záverečný účet obce Slovany za rok 2016
  5. Výročná správa za rok 2016
  6. Informácie o podaných Žiadostiach o NFP, resp. dotácie za 01-05/2017
  7. MDD 2016
  8. Návšteva družobnej obce Dražice
  9. Informácie o plánovanej IBV Slovany – Niže Rybníkov

10.  Návrh na úpravu platu starostu obce

11.  Schválenie uznesenia

12.  Záver

V Slovanoch dňa 21. 05. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované