OZNAM- Ambulancia zatvorená z dôvodu PN

Oznamujeme občanom, že všeobecná ambulancia pre dospelých v Kláštore pod Znievom je z dôvodu PN lekára MUDr. Dušana Dibdiaka naďalej zatvorená od 16 októbra zatiaľ do 20. októbra. Sestrička je v ambulancii ako počas ordinačných hodín. (pondelok, streda, piatok od 7:30 do 10:30) , štvrtok od 10:30 do 13:30) Utorok od 7:00 do 9:00. V akútnych prípadoch zastupuje MUDr. Martin Froľo, Banská 533/19 Turčianske Teplice ( v budove zariadenia pre seniorov -domov sociálnych služieb) Tel: 043/4131428.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov ŽSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov  Žilinského samosprávneho kraja. Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja:

Voľby VÚC – zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK

Voľby VÚC – zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov ŽSK

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 09. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 09. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2017 (piatok) o 19:30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Prerokovanie zámennej zmluvy medzi Ing. Jozef Bakoš a obec Slovany
  4. Úprava rozpočtu č. 3/2017
  5. Návrh dodatku č. 3 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Slovany
  6. Prerokovanie ŽoNFP – Environmentálny fond – Kompostéry
  7. Prerokovanie ŽoNFP – PPA. 7.4 – Rekonštrukcia kultúrneho domu
  8. Vianočné trhy 2017
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

V Slovanoch dňa 18. 09. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v Nezaradené, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Návrh dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Slovany o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Slovany

Dodatok č. 3

ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Slovany o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Slovany

Mení sa čl. 2 výška príspevku

Obecné zastupiteľstvo v Slovanoch na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2017 schválilo príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na výšku 8,00 € s účinnosťou od 01. 11. 2017.

Ing. Marek Straka

starosta obce

Návrh vyvesený: 06. 09. 2017

Návrh zvesený:

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

14. Mobilný odber krvi – Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované