Rímskokatolícka cirkev

Viem jedno hniezdo.  Rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil stvoriteľ. A sám určil, komu: koho tam pozve prebývať do človečieho domu, kto si bude smieť odomknúť i zmaknúť jeho bránu, kto pluhom krájať ako chlieb zem, Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. Hreje ma dňom i nocou, vystlané mäkkou vravou mám a mozoľami otcou.

Môj dobrý bože zhliadni naň. Stráž nám ho neustále. Aspoň Ty ho Veľký, chráň, keď si ho stvoril melé.

(M. Rúfus)

.

Obec Slovany patrí pod farnosť Kláštor pod Znievom.

TU: Farské oznamy

Farár: Mgr. Štefan Hýrošš

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Prof. Alexandra Moyzesa 73, 038 43 Kláštor pod Znievom

Telefón: 043/49 33 146 E-mail: klastor.pod.znievom@fara.sk

——————————————————————————————————————————————-

V minulosti patrili Slovany pod farnosť Sv. Ďur dnešné pomenovanie Turčiansky Ďur.

Farský úrad z Turčianskeho Ďura je od: 7. októbra 2008 preložený do Socoviec.

——————————————————————————————————————————————-

Frivaldské púte do Frivaldu k Matke božej Frivaldskej

dnešná Rajecká Lesná – Pútnicke miesto

.

Procesia išla pešo zo Slovian cez horu,

chodili všetci: ženy, muži ale aj deti,

skoro celá dedina.  V procesii nechýbal

farár, kríž,ale ani zástavy, na cestu sa nosili

aj lampáše, keď sa vracalo večer a cez horu

bola tma.

——————————————————————————————————————————————-

FOTO: Sakrálne pamiatky

Zo Slovian pochádzali nasledovní kňazi:

-

Dp. Tučko Matej, národný pracovník, kaplán, katolícky kňaz, vojenský kňaz, sekretár dekanátu, dekan, kazateľ.

* 18.02.1798 Slovany † 25.03.1845 Ivánka pri Nitre (okres Nitra)

Za kňaza bol vysvätený 1821 nitrianskym biskupom J. Kluchom.

Katolícku teologiu študoval v Nitre, na univerzite vo Viedni. V roku 1821-1825 bol kaplán v Lietave, začas vojenský kňaz, 1825-1836 farár v Rajci. V 1836-1845 farár a dekan v Ivánke pri Nitre, súčasne kazateľ v Jure nad Hronom a Vrábľoch. Bol členom spolku výboru Tatrín, sekretárom Nitrianskeho dekanátu, ale aj prísediaci súdnych stolíc, Turčianskej a Trenčianskej župy.

Bol autorom príležitostných kázní v roku 1842, ktoré vyšli v časopise pre katolícke duchovné rečníctvo Kazateľňa v roku 1884.

Významné osobnosti spojené s obcou: Matej Tučko

Slovenská kázeň Mateja Tučku 1842 na primíciách novokňaza vydaná v časopise Kazateľňa v roku 1884

-

Dp. Junas Jozef, farár, kaplán, infirmár, dištriktuálny farár, knihovník Chrenovskej cirkevnej knižnice

* 24.04.1819 Slovany † 13.05.1881 Chrenovec (okres Prievidza)

Za kňaza bol ordinovaný 1844.

Študoval v Banskej Štiavnici, Jagri, Banskej Bystrici, na univerzite vo Viedni. V roku 1844 pôsobil ako kaplán vo Vrícku potom v Poli v Močiari a v Háji. V roku 1850 bol kaplánom v Žarnovici, 1852 kaplán vo Zvolene. Taktiež v roku 1852 preložili  kaplána zo Zvolena do Bojníc,1855 sa zúčastnil synodálneho konkurzu v B. Bystrici, 1856 preložili bojnického kaplána J. Junasa za slov. kaplána do Kremnice. V roku 1858 menovali bývalého prievidského kaplána za farára do Chrenovca.

Podieľal sa na založení Cirkevnej knižnice chrenovskej. Založil aj spolok striezlivosti, čím vytrhol Chrenovčanov z biedy a dlžoby.

15.04.1881 chrenovský farár Jozef Junas, rokák zo Slovian, venoval 1000 zl. Na výstavbu kostola v Slovanoch (bola to skoro 1/3 z ceny stavby). Zomrel 13. mája 1881 v 62. roku života.

Ku koncu života založil FUNDÁCIU ( peniaze venované na určitý účel, základina, fond ) 4.700,–  zl. pre kostoly v DIŠTRIKTE ( obvode ).

.

ZAKLADAJÚCI ČLEN MATICE SLOVENSKEJ č. 58. -

Profesor. Theologie Dr. Riesner Fidel (Fidelis Michael Riszner), notár, tajomník manželského tribunálu, spovedník Bratstva,profesor, prosinodálny examinátor, katechéta, prefekt, spirituál, misionár, lazarista.* 26.11.1836 Slovany  † 19.03.1916 v Grázi

Za kňaza bol ordinovaný v roku 1859.

Narodil sa v Slovanoch v učiteľskej rodine. Po otcovej smrti (Antonín Ryznar, Riszner * 1801 †1837 ) sa ho ujal F. Fürbier, ujec po matke (Francisca Fürbier) v Turčianskom Ďure a dal ho vyštudovať.

Teológiu študoval v Pešti 1854-1856, kde bol predsedom ,,Slovenského odseku“  v Banskej Bystrici do 1859 a vo Viedni v seminári Sv. Augustina sa stal doktorom posvätnej teológie. Potom katechéta v Inštitúte pre výchovu banskobystrických dievčat.

Bol chorľavý, trpel pľúcnou corobou ako kňaz v Tužine upadol tak, že skoro zomrel. Keď sa uzdravil ustanovili ho za spirituála do seminára. Ako prefekt v seminári sa snažil oživiť národného ducha. Až do smtri bol príkladom pre kňažskú mládež. Učil HOMILETIKU (náuka o kazateľskom umení).

Profesor provisoriae v B. Bystrici, farár v Kláštore pod Znievom do 28.10.1878, potom misionár – Lazarista v Štýrskom Hradci (Grázi). Graz (historický slovenský názov je Štajerský Hradec) je štatutárne mesto a hlavné mesto Štajerska.

Dr. F. Riesner – duchovný správca v B. Bystrici venoal 100 zlatých na gymnázium v Kláštore pod Znievom, a stal sa ta ,,zakladateľom a patrónom“ gymnázia.Staroslovanské meno Fidel znamenalo v preklade vieroľub.

-

Profesor. Matuškovič(ch) Martin, kaplán, prebendát, katechéta, suplujúci profesor, riadny profesor, fiškus, konzistoriálny sudca, farár, diakon, čestný kanonik, asesor.* 03.11.1851 Slovany † 07.01.1919 Zvolen

Za kňaza bol vysvätený 02.08.1875.

Už v roku 1864 bol žiakom V. triedy gynmázia v Banskej Bystrici neskôr študoval aj vysokú školu v Banskej Bystrici, na univerzite vo Viedni. Bol profesor teologie v Banskej Bystrici.

14.05.1887 preložil do slovenčiny Láska Márie – ,,Pred krížom Ježiša stála matka jeho“.

Pôsobil ako kňaz v Handlovej potom ako katechéta na dievčenskom lýceu v Banskej Bystrici. V roku 1889 profesora na seminári vymenovali, za farára do Hájnik (Hájniky, okres Zvolen, Sliač-Hájniky). Dňa 28.03.1900 zvolilo valné zhromaždenie mesta Zvolen Martina Matuškoviča za katolíckeho farára vo Zvolene, tam je aj pochovaný, zomrel náhle v 68. r. .

Preklad farára Prof. Martina Matuškoviča – Láska Márie 1887

NÁBOŽENSTVO – učebnica zapísaná rukou M. Matuškoviča 1864

-

Dp. Miko Juraj, aktuár, kooperator- kaplán, kňaz, kanonik, sekretár kapituly, tajomník, katecheta, cirkevný škôldozorca a inšpektor.

* 11.08.1874 Slovany † 05.02.1955 Kláštor pod Znievom

Za kňaza bol vysvätení B. Bystrickým biskupom Dr. K. Rimélym dňa 29.06. 1897 v Žiari nad Hronom.

Študoval v Banskej Bystrici, na univerzite vo Viedni. Vysokej asketickej postavy, príjemného chovania, dobrý usilovný kňaz. Pôsobil ako aktuár  v Trubíne v roku 1899 v Dubovej potom ako katechéta v Banskej Bystrici. 1902 sekretár kapit. kancelárie. Bol cirkevný škôldozorca, rímsko-katolícky farár na Vrútkach. Bol predseda všetkých miestnych náboženských spolkov, katecheta, predseda miestnej Matice, predseda Charity a Orla. V Tŕni pôsobil v rokoch 1908 – 1930, založil tam Potravné družstvo r. 1909 a Úverné družstvo r. 1924. Na Vrútkach pôsobil od r. 1930 do r. 1941.

V nedeľu 11.06.1937 vtedajší vrútocký farár, kanonik Juraj Miko posvätil uloženie základného kameňa kultúrneho domu vo Vrútkach. Dňa 01.10.1941 vdp. kanonik Juraj Miko odchádza z Vrútok na zaslúžilý odpočikok do Kláštora pod Znievom. Pochovaný je na cintoríne v Kláštore pod Znievom.

——————————————————————————————————————————————-

Slovianskym ,,ovečkám” počas SNP zachránil život farár

Dňa 01.02.1945 prišla podvečer na dolný koniec Slovian partizánska skupina, no narazila na nemeckú stráž, v streľbe zahynul jeden nemecký vojak a jeden partizán. ,, Hneď na to nemecký fašistickí vojaci v obci s prítomnými maďarskými vojakmi vyhnali z domov všetkých mužov ku katolíckemu kostolu. Tam ich nedostatočne oblečených nechali v mrazivej noci stáť až do rána. Domov ich pustili 2. februára o 8. hodine na príhovor farára z Turčianskeho Ďura Vojtecha Varnaya, ktorý prišiel do Slovian slúžiť omšu.“

Dp. Vojtech Varnay, farár

* 22.11.1890 Kremické Bane  † 06.04.1966 Nová Baňa.

Vysvätený 18.07.1913

Vojtech Varnay na foto v strede zadný rad.


——————————————————————————————————————————————-

Motlitba za kňaza vo farnosti

Pane Ježišu, večný Veľkňaz, zachovaj nášho duchovného otca, svojho sluhu, v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde mu nemôže nikto uškodiť. Zachovaj bez poškvrny jeho posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrny jeho ústa, ktoré sú zvlažované tvojou predrahou Krvou. Zachovaj čisté jeho srdce, v ktorom je odtlačená pečať tvojho slávneho kňazstva. Zachovaj ho od všetkej pozemskej nákazy. Daj mu moc, aby premieňal srdcia, ako premieňa chlieb a víno. Žehnaj jeho prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ mu korunu večnej slávy. Amen.

——————————————————————————————————————————————-

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla.
Nech mu Boh ukáže svoju moc, pokorne prosíme. A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

——————————————————————————————————————————————-

Odpustková modlitba k Sedembolestnej Panne Márii

Ó najsvätejšia Panna a Matka, ktorej dušu pri umučení Božského Syna tvojho prenikol meč bolesti a ktorá pri jeho slávnom vzkriesení získala nehynúcu radosť víťaza; vypros nám prosiacim teba, aby sme sa spájali s Cirkvou v jej protivenstvách a s pápežom v jeho bolestiach, že by sme si s nimi zaslúžili radovať sa žiadaným potešeniam v láske a pokoji tohože Krista, Pána nášho. Amen

——————————————————————————————————————————————-

Modlitba k sv. Antonovi Paduánskemu

Láskavý orodovník, svätý Anton Paduánsky, ktorý už natrvalo sladko objímaš najdrahšieho Ježiša, odporúčaj mu moju dušu, aby ju zachoval čistú a nepoškvrnenú od každého hriechu, aby sa tak stala hodnou lásky najmilostivejšieho nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

——————————————————————————————————————————————-

Modlitba k sv. Anne

So srdcom plným úprimnej úcty, skláňam sa pred Tebou, slávna svätá Anna. Teba si Boh vyvolil a obľúbil, a pre svoje mimoriadne cnosti stala si sa hodná výsostnej Božej milosti: porodiť Pokladníčku všetkých milostí, Požehnanú medzi ženami, Matku vteleného Slova, Presvätú Pannu Máriu. Pre túto vysokú priazeň, prijmi ma láskavo, ľútostivá svätá Anna, medzi svojich opravdivých ctiteľov. Tvojím ctiteľom chcem byť teraz a ním chcem ostať po celý svoj život.
Obklop ma mocnou ochranou a vypros mi u Boha milosť nasledovať Ťa v čnostiach, ktoré boli krásou a ozdobou Tvojho života. Daj mi spoznať moje hriechy a oplakávať ich horkými slzami. Vypros mi naozaj živú lásku k Ježišovi a Márii, a verné a stále plnenie mojich povinností. Zachráň ma v živote od každého nebezpečenstva a buď pri mne v hodine smrti, aby som prišiel do neba a tam s Tebou, prešťastná matka, svätá Anna, chválil Slovo Božie, ktoré sa stalo človekom v živote tvojej prečistej dcéry, Panny Márie. Amen.

——————————————————————————————————————————————-

Modlitba k sv. Jánovi Nepomuckému

Ó preslávny mučeník Boží, patrón náš najmilší, svätý Ján Nepomucký, ktorý si radšej ukrutné muky vydržal, ako by si spovedné tajomstvo vyzradil:hľa my vrúcni ctitelia Tvoji k Tebe sa utiekame, a skrze neporušenosť Tvojho svätého jazyka, Teba pokorne prosíme, aby si nám a všetkým všade pobožným ctiteľom, mocným svojím príhovorom bol pred Bohom nápomocný, aby sme z jeho nesmiernej milosti stáleho pokoja vo svojej vlasti požívali, od drahoty, vojny, hladu a moru, týchto strašných bičov Božích uchovaní boli, a tak v svätom pokoji a bázni Božej k brehu preblahoslavenej večnosti, šťastne za Tebou sa dostali, ku Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi ktorý s Bohom Otcom žije a kraľuje od vekov až na veky. Amen

——————————————————————————————————————————————-

Rímskokatolícky kostol 1896

Kalvária Slovany 1821

kaplnka sv. Anna 18. storočie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 17/18. storočie

sv. Anton Paduánsky 18. stor.

socha sv. Ján Nepomucký z roku 1817

Murovaný stĺp-Božie muky sv. Veroniky 18. storočie

Murovaný stĺp Božie muky olejkárske ,,Obesená” 18. storočie

Prícestný kríž z 18. storočia s oplotením pred rím. kat. kostolom

Virtuány cintorin Slovany:

www.pohrebiskasr.sk

——————————————————————————————————————————————-

Spracoval: Bc. Michal Straka.

Informácie boli použité z: Diecezného archívu Banská Bystrica, Zápisná kniha obce Slovany.

Komentáre sú uzavreté.