Rímskokatolícka cirkev, Filiálka Slovany

Oltár je neogotický polychromovaný s centrálne umiestnenou sochou Sv. Michala Archanjela.

V kostole v Slovanoch mal byť pôvodne iní oltár a patrón, ale richtár obce Michal Matuškovich †1904, ktorý prispel najviac rozhodol, že v kostole bude oltár Sv. Michala Archanjela.

V roku 1881 sa v Katolíckych novinách písalo, že hlavný oltár mal by sa usporiadať dľa plánu diplómu spolku sv. vojtešského a síce tak, žeby v prostrednom ráme bol obraz najsv. Trojice s korunovaním bl. Panny Márie, a v jednom z krajných rámov obraz znázorňujúci sv. Vojtecha, krstiaceho sv. Štefana kráľa a v druhom sv. Cyrila a Metoda, vierozvescov slovanských. Mal by to byť pomník tisícročného pokrstenia Slovákov skrz sv. bratov solúnskych sv. Cyrila a Methoda. (podľa Jozef Junas, infirmár dištriktu rodák zo Slovian)


Svätá trojica z kostola zo Slovian

——————————————————————————————————————————————-

Obec Slovany patrí pod farnosť Kláštor pod Znievom.

TU: Farské oznamy

Farár: Mgr. Štefan Hýrošš

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Alexandra Moyzesa 73/121, 038 43 Kláštor pod Znievom

Telefón: 043/49 33 146

E-mail: klastor.pod.znievom@fara.sk

——————————————————————————————————————————————-

V minulosti patrili Slovany pod farnosť Sv. Ďur (1332) dnes Turčiansky Ďur.

V rokoch 1591-1625 spravujú farnosť Sv. Ďur Jezuiti z Kláštora pod Znievom.

Farský úrad z Turčianskeho Ďura je od 7. októbra 2008 preložený do Socoviec.

Žiadosť o pridelenie Slovian ku Kláštorskej farnosti zaslali Otcovi biskupovi v roku 1943.

Farnosť Turčiansky Ďur bola v rok. 1975-1978 administrovaná z Kláštora pod Znievom.

Pod Farnosť Kláštor pod Znievom patria Slovany až od roku 1981.

——————————————————————————————————————————————-

História uctievania kultu Sv. Michala v Turci

V 12. stor. na mieste dnešného farského kostola Sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom („villa s. Hippolyti“ z doby benediktínov) dedina Sv. Hypolita v Turci stál v minulosti románsky kostol Sv. Michala, ktorý slúžil benediktínom z kláštora sv Hypolita v Nitre. Ešte v 18. stor. podľa kanonických vizitácií sa v Znieve konal odpust 29. septembra na Michala ako rezídium pôvodného patrocínia Sv. Michala.

V roku 1264 daroval kráľ Belo IV. v chotári hájskom diviackom a nedozorskom pre kostol Sv. Michala jedno poplužie zeme. Turčiansky Michal

1322 kostol Sv. Juraja Turčiansky Ďur, zvláštnosťou kostola je, že patrocínium sa koná prvú nedeľu po Sv. Michale.


Patrónom Slovianskej filiálky je od roku 1896 Sv. Michal Archanjel, v minulosti bol patrón od roku 1856 Sv. Anton Paduánsky, 1817 sv. Ján Nepomucký, 18. stor. Sv. Anna. 18. stor. Sv. Veronika. 1797 Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska. 1796 IHS – SJ- Jezuiti.


Celodenná adorácia je 26.06.

Stavebné povolenie bolo vydané 20.06.1896 v Štubnianskych (Turčianskych) Tepliciach.

——————————————————————————————————————————————-

1896 Novogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela, Slovany č. 165.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010 Číslo ÚZPF 11698/1. Číslo rozhodnutia PÚ-10/602-2/3016/SKU.

Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom a predstavanou vežou so strechou v tvare ihlanu, ktorá dosadá na trojuholníkové štíty.


Vo filiálke Slovany sa nachádza kostol Sv. Michala Archanjela z roku 1896.

Plány zhotovil v roku 1893 architekt Blažej Félif Bulla z Turčianskeho Sv. Martina, ktorý po smrti svojho svokra Jána Dullu odišiel viesť jeho obchod do Samarkandu/Uzbekistán.

Kostol postavil 27 ročný Stanislav Zachar staviteľ v Kláštore pod Znievom rodák z Valče za 3.400 zl.

Kňaz Jozef Junas Infirmár dištriktu v Chrenovci rodák zo Slovian daroval 1.000,– zl.

Michal Matuškovich a Paulina Matuškovich rod. Kerk darovali 1.100,– zl.

Zbierka farníkov 450,– zl., Obci ostala dlžoba skoro 1.000,– zl. (r. 1896).


Archanjeli adorujú Baránka Božieho v kostole v Slovanoch

Kostol bol postavený na mieste kde stála kapnka Sv. Antona Paduánskeho z roku 1856.

Kaplnka bola zakreslená aj v mape z roku 1870, ktorá dokladuje jej existenciu a polohu (v strede obce). Posledná oprava kaplnky bola v roku 1883 a zápis v Zápisnej knihe obce Slovany znie nasledovne: p. predst. obce predniesol, že je kaplnka v zlom stave, leje na h. oltár. Zjednal sa remeselník Pavol Roch (mlynársky majster) kaplnku pokryť zo svojim materiálom. Na strechu kaplnky išlo vyše 1.700 KS šindľa (Slovianskeho 50. cm) ďalej ohrada záhradky pred kaplnkou bola znova obrubená. Za celú robotu vyplatil 50. zl. z kostolnej kasy Juraj P. kurátor kaplnky.

Oltárny obraz Sv. Antona Paduánskeho, ktorý bol pôvodne umiestnený v kaplnke (kostolíku) v strede obc z roku 1856.

Myšlienka na výstavbu kostolíka v Slovanoch vznikla už v roku 1828

27.09.1828 zaslali obyvatelia obce Slovany list na Znievske Panstvo so žiadosťou o výstavbu kostola v strede osady Slovany kôli pohrebom, aby nemeškali na roboty pól dňa keď musia na pohreb ísť do farského kostola do Turčianskeho Ďura. Hlavne kôli zimnému času, keď je nepriaznivé počasie musia seba a statok (lichve) mordovať.  Povolenie na výstavbu od pána biskupa Bystrického mali.

Po prevrate boli kúpené zvony do kostola v roku 1926 v sume 4.670,– Kč. U firmy R. Manoušek a spol Brno-Husovice. Jeden vo váhe 90. kg. A druhý 45. kg.

Tretí zvon je z roku 1797 (reliéf Sedembolestnej Panny Márie s dýkami v hrudi) zo zvonice v strede obce, ktorá stála na mieste dnešného kostola.

Zvon (mur. zvonica) z roku 1797 prežil aj požiar, pri ktorom v roku 1799 zhorelá celá obec.

Na deň 30.01.1927 dáva J. E. Otec biskup súhlas na posvätenie zvonov a k tomu potrebnú fakultu týmto udeľuje dôstojnému pánu Jozefovi Pánikovi administrátorovi vo Sv. Jure. A na tento deň mu dáva aj fakultu binandi s tým cieľom, aby vo farskom chráme vo Sv. Jure aspoň tichú sv. omšu zadržali s prečítaním sv. čítania Evanjelia.

Veža s trojuholníkovými štítmi a motívom zuborezu pod korunnou rímsou je ukončená ihlancovou helmicou.

V roku 2019 došlo k oprave veže za 15.000 EUR z dotácie predsedú vlády SR Petra Pelegríniho. Práce na obnove veže kostola realizovala firma Ing. Zdenka Krumpa z Rabčíc.

V roku 1932 (1934) si veriaci kúpili do kostola menšie harmónium za 4.280,– Kč.

Sv. omša odbavuje sa raz v roku na sv. Michala.

.

Interiér kostola je dekorovaný neogotickou výmaľbou nesúcou prvky secesie z roku 1935 maliarmi Ľudovit Schramek a syn František z Banskej Štiavnice.

Skoro totožná výmaľba sa nachádza v rovnakom kostole v Dolnom Turčeku z roku 1902.

Kostol bol zanedbaný (špinavý) vyžadoval obielenie a niektoré opravy zvlášť z vonku. Peknú kostolnú maľbu previedol kostolný maliar Ľudevít Schrámek z Banskej Štiavnice v máji roku 1935 za obnos 6. 000,– Kč.

Opravu strechy a krovu kostola v roku 1934/1935 previedol staviteľ Bátory z Kláštora pod Znievom, náklad spojený s opravou činil 6.000,– Kč. Robene bolo 1934 roku značka na tráme strechy.

Kadidlo bolo zakúpené v roku 1935

V roku 1944 zmienka, že v nedeľu slúži sv. omšu v kostole v Slovanoch dekan z Turčianskeho Ďura o 08:00 hod. ráno.

Ave Maria z kostola zo Slovian

——————————————————————————————————————————————-

Na mape z rokov 1763-1787 sa nachádzajú zakreslené nasledovné kaplnky:

Kaplnka Sedembolestná Panna Mária, (reštaurovaná RKC 2018)

Murovaný stĺp božia muka Sv. Veronika

Kaplnka Sv. Anna, (pôvodne len drevená socha)

Kaplnka ? v miestach evanjelického kostola

Murovaný stĺp božia muka pri Obesenej

Kaplnka (kostolík) Sv. Antona Paduánskeho vznikla v roku 1856 v strede obce

Otec Stanislava Zachara Ján Zachar bol mlynár a tesár oženil sa s Františkou Majerovou z Kláštora pod Znievom. Sobáš mali vo farskom kostole v Kláštore pod Znievom za svedka mu bol Jozef Zachar 1837-1878 zo Slovian.  Bývali v Slovianskom mlyne, kde sa im narodilo prvé dieťa. Druhé dieťa sa im narodilo v mlyne v Kláštore pod Znievom. Ďalšie tri v mlyne vo Valči, kde sa narodil aj Stanislav Zachar a posledné dieťa v mlyne na pažitiach v Kláštore pod Znievom.

V roku 1896 Stanislav Zachar ako podveliteľ Kláštorských hasičou prišiel hasiť požiar v Slovanoch spolu zo 60. chovancami štátnej učiteľskej pripravovne, keď horelo humno Polereckého vedľa stodola Matuškovicha a susedné humno Bakoša-Hašteje, hrozilo, že zhorí aj nedostavaný kostol, ktorý staval.

Roku 1902 vzniklo v Kláštore pod Znievom Potravné družstvo pre Zniev a okolie tu sa stal jedným z 5. členov jeho správy.

Do roku 1905 mal spolu s otcom staviteľskú kanceláriu v Kláštore pod Znievom potom sa osamostatnil a podnikal vo Vrútkach, kde postavil tiež kostol Sv. Jána Krstiteľa a viacero budov.

V roku 1906 po viacročnej prestávke utvoril nové divadelné družstvo v Kláštore pod Znievom a bol jeho riaditeľom, kde hrali herci zo Slovian Kláštora a Ležiachova.

Murovaný stĺp božia muka sv. Jána Nepomuckého v roku 1817, pri moste do obce od MT

Murovaná Kalvária 1821 na cintoríne (Ignác Zachar), obnovenie 1877 Juraj Zachar, (reštaurované obcou 2013)

.

FOTO: Sakrálne pamiatky

Zo Slovian pochádzali nasledovní kňazi:

Dekan. Matej Tučko

* 18.02.1798 Slovany † 25.03.1845 Ivánka pri Nitre

Národovec, kazateľ, národný pracovník, buditeľ, bernolákovec, podporovateľ štúrovcov.

Patril medzi zakladateľov Tatrína, predchodcu Matice slovenskej, ktorého založenie v roku 1844 bolo jednou z najvýznamnejších kultúrnych udalostí slovenských dejín 19. storočia.

vdp. Jozef Junas

* 09.04.1819 Slovany † 13.05.1881 Chrenovec

Infirmár dištriktu, zakladateľ a knihovník cirkevnej knižnice v Chrenovci, zakladajúci člen Matice slovenskej.

15.04.1881 chrenovský farár Jozef Junas, rokák zo Slovian, venoval 1000 zl. Na výstavbu kostola v Slovanoch. Podieľal sa na založení Cirkevnej knižnice chrenovskej. Založil aj spolok striezlivosti, čím vytrhol Chrenovčanov z biedy a dlžoby.

Ku koncu života založil FUNDÁCIU ( peniaze venované na určitý účel, základina, fond ) 4.700,–  zl. pre kostoly v DIŠTRIKTE ( obvode ).

D. P. prof. Th. Dr. Fidel Michal Riesner, CM

* 26.11.1836 Slovany  † 19.03.1916 v Grázi

Katechéta, prosynodálny examinátor, prefekt, spirituál, misionár, lazarista, zakladateľ a patrón Znievskeho gymnáziá.

Prof. Martin Matuškovič

* 03.11.1851 Slovany † 07.01.1919 Zvolen

Katechéta, čestný kanonik, asesor, fiškus, konzistoriálny sudca.

Dekan. Juraj Miko

* 11.08.1874 Slovany † 05.02.1955 Kláštor pod Znievom

Kanonik, cirkevný škôldozorca a inšpektor, zakladateľ a patrón Znievskeho gymnáziá, predseda MO Matice Slovenskej vo Vrútkach.

Od roku 1902 sekretár kapit. kancelárie. V Tŕní založil Potravné družstvo r. 1909 a Úverné družstvo r. 1924. .

——————————————————————————————————————————————-

Frivaldské púte do Frivaldu k Matke božej Frivaldskej

dnešná Rajecká Lesná – Pútnicke miesto.


——————————————————————————————————————————————-

Slovianskym obyvateľom počas SNP zachránil život farár

Dňa 01.02.1945 prišla podvečer na dolný koniec Slovian partizánska skupina, no narazila na nemeckú stráž, v streľbe zahynul jeden nemecký vojak a jeden partizán. ,, Hneď na to nemecký fašistickí vojaci v obci s prítomnými maďarskými vojakmi vyhnali z domov všetkých mužov ku katolíckemu kostolu. Tam ich nedostatočne oblečených nechali v mrazivej noci stáť až do rána. Domov ich pustili 2. februára o 8. hodine na príhovor farára z Turčianskeho Ďura Vojtecha Varnaia, ktorý prišiel do Slovian slúžiť omšu.“

Dekan Vojtech Varnai, SF

* 22.11.1890 Kremické Bane  † 06.04.1966 Nová Baňa.

Vysvätený 18.07.1913

Vojtech Varnai na foto v strede zadný rad.

Horlivý kňaz, ľudový misionár. Príjemného, jednoduchého chovania. Bol známy pod menom „Bélinko“. Dobrý hospodár, veľký milovník koní.

V Slovanoch slúžieval omše v rokoch 1943-1948 keď bol farár v farnosti Turčiansky Ďur.


——————————————————————————————————————————————-

Rímskokatolícky kostol 1896

Kalvária Slovany 1821

kaplnka sv. Anna 18. storočie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 17/18. storočie

sv. Anton Paduánsky 18. stor.

socha sv. Ján Nepomucký z roku 1817

Murovaný stĺp-Božie muky sv. Veroniky 18. storočie

Murovaný stĺp Božie muky olejkárske ,,Obesená” 18. storočie

Prícestný kríž z 18. storočia s oplotením pred rím. kat. kostolom

Virtuány cintorin Slovany:

www.pohrebiskasr.sk

——————————————————————————————————————————————-

Spracoval: Bc. Michal Straka.

Informácie boli použité z: Diecezného archívu Banská Bystrica, Zápisná kniha obce Slovany.

Komentáre sú uzavreté.