Pozemkové spoločenstvo Urbariát Slovany

IČO: 00631141

Katastrálne územie (“k.ú”) a čísla listov vlastníctva (“LV”), na ktorých je zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa druhu pozemku zapísaného na LV:

k.ú. Slovany:

LV č. 692 – lesné pozemky
LV č. 537 – lesné pozemky

k.ú. Lazany:

LV č. 736 – trvale trávne porasty, lesné pozemky
LV č. 740 – lesné pozemky, trvalé trávne porasty
LV č. 513 – lesné pozemky

Výbor spoločenstva:

predseda: Vladimír Matula
podpredseda: Milan Mišura
hospodár: Július Petrovič
člen: Jozef Duchoň
člen: Dušan Országh

Dozorná rada:

predseda: Ing. Jozef Matula
člen: Ing. Milan Michalec
člen: Marian Miko

Osoby oprávnené konať za spoločenstvo a rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo:

Vladimír Matula
Milan Mišura
Július Petrovič
Jozef Duchoň
Dušan Országh
Rozsah oprávnenia: Predseda a člen výboru na právne úkony, na ostatné úkony dvaja členovia výboru.

Údaj, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť podľa §19 ods.3 zákona o pozemkových spoločenstvách:

Spoločenstvo nevykonáva inú podnikateľskú činnosť podľa §19 ods.3 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Urbár z roku 1715

Urbár z roku 1772

Urbársky spor znievskeho panstva zo Slovanmi o lúky 1844

Urbár – overovanie novej PK 1895 – (1869, 1886, 1889, 1891, 1892)

Súpis lúk a pasienkov v Slovanoch 1774

Komentáre sú uzavreté.