Jednota Dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Slovany

Zo života seniorov v Slovanoch

Písal sa rok 1996, keď sa u nás založila Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska za účasti bývalého predsedu OO JDS Ing. Jozefa Jusku a starostky obce p. Eleny Jackulíkovej. Založená bola ako jedna z prvých organizácii v okrese Martin, za čo sme veľmi hrdí. Vďaka patrí preto všetkým, ktorí stáli pri jej zrode. Položili ste základy a je už na nás, aby sme v načatom diele pokračovali, čo sa aj snažíme robiť. Prvým predsedom ZO JDS bol p. Jozef Šupola, tajomníkom Jozef Országh a pokladníčka p. Oľga Miková. Organizácia mala 22 členov. Mnoho z členov, ktorí boli pri jej zakladaní už nie sú medzi nami.

Preto sme si na výročnej schôdzi v r. 2001 zvolili nový výbor, ktorý pracuje v tomto zložení:

Predsedníčka: Darina Lukáčová

Tajomníčka: Elena Selková

Pokladníčka: Oľga Miková

A ostatní členovia výboru: Simonidesová Mária, Dérerová Anna

V súčasnosti má naša organizácia 60 členov, čo predstavuje 62,5% z celkového počtu dôchodcov v obci. Každý nový člen je u nás vítaný, lebo sme si vedomí, že len vyššia organizovanosť v JDS môže prispieť k požadovaniu účinnej, sociálnej a zdravotnej starostlivosti o starších občanov.

Naša organizácia pracuje podľa plánu práce, ktorý predložíme každoročne na výročnej členskej schôdzi na schválenie. O svojej práci vediem kroniku, do ktorej zaznamenávame akcie, ktorých sa zúčastňujeme.

Práca v našej organizácií by bola neodmysliteľná bez cieľavedomej a riadiacej práce členov výboru, ktorí sa na nej podieľajú. Pravidelne sa zúčastňujú zasadnutia rady, ktoré sa konajú v klube dôchodcov v Martine. Z rokovania potom informujú ostatných členov ZO JDS.

Taktiež treba poukázať na veľmi dobrú spoluprácu s obecným úradom v Slovanoch, zvlášť starostke obce, ktorá nám ide vo všetkom v ústrety. Pomáha nám ako môže. Vďaka nej máme každý rok zabezpečované zdravotné prednášky s cieľom priblíženia starostlivosti o naše zdravie. Dobrá spolupráca je aj s OO JDS, ktorá nás v našej práci usmerňuje a zabezpečuje rôzne akcie, na ktorých sa samozrejme zúčastňujeme (výstup na Martinské hole, športové súťaže, stretnutie seniorov v rámci Hodžových dní v Sučanoch spojené s kultúrnym programom a návštevou múzeí v Sučanoch, vystúpením tanečných a speváckych súborov, turistika v Belianskej doline, Gaderskej doline a na hrade Blatnica, slávnostné posedenie pri príležitosti úcty k starším – prebudená jeseň, rekondično – rehabilitačné pobyty a pod. )

Naši seniori sú veľmi aktívni a spestrujú si svoj seniorsky život účasťou na rôznych kultúrnych a športových podujatiach a to v rámci dobrej spolupráce s ostatnými organizáciami ako ČK, DHZ Slovany, Urbariát. Zaujímajú sa o veci verejne a vidno ich všade tam, kde sa niečo robí, alebo zabezpečuje(ako rôzne brigády, či už okolo svojich príbytkov, okolo cintorína, verejnej telefónne búdky, autobusových zastávok, okolo kostolov a pod.) Nemôžu chýbať ani na akciách ako je uvítanie nového roku pri jedličke, fašiangový pochod obcou, oslavy Dňa matiek, návšteva starších členov, úcta k starším, posedenie s jubilantmi, návšteva kultúrnych podujatí, domu dôchodcov v Turčianskych Tepliciach, kde trávia jeseň života dve bývalé naše členky, ktorí sa našej návšteve vždy veľmi potešia.

Organizujeme výstavy ručných prác a naposledy to bola výstava starožitností a starších fotografií, pri ktorých sme si mohli zaspomínať.

Možno povedať, že činnosť našej ZO JDS je veľmi zaujímavá a príťažlivá pre všetkých našich seniorov. Je bohatá na rôzne aktivity a náročná na čas. Spomenuté boli niektoré, pretože za 15 rokov trvania ZO JDS ich bolo oveľa viac.

15. výročie trvania našej ZO JDS sme si pripomenuli na slávnostnej schôdzi dňa 7. Februára 2011.

Za aktívnu činnosť v prospech dôchodcov boli ocenení počas obdobia Ústredím JDS a OOJDS pamätnými listami a ďakovnými listami predsedníčka  ZO, funkcionári ako aj starostka obce.

Záverom možno povedať, že seniori zo Slovian vzájomným porozumením prispievajú k celkovej dobrej atmosfére v našej peknej dedinke Slovany

Darina Lukáčová

Predsedníčka ZO JDS Slovany

FOTO

Komentáre sú uzavreté.