Evanjelická cirkev a. v., Fília Slovany

Poslaním ECAV na Slovensku je:

• šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí

• slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti

• viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu

• zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov

• spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami

————————————————————————————————————————————————

Fília Slovany je pričlenená k cirkevnému zboru v Príbovciach

Bohoslužby v chráme Božom v Slovanoch bývajú: 2. a 4. nedeľa v mesiaci o 11.00 hod.

Kostolníčka: Anna Brnová, v minulosti: Anna Kamienová st. a Ján Kamien, Petronela Brnová, Miloš Brna.

————————————————————————————————————————————————

Ev. a. v. farský úrad Príbovce

Príbovce 117, 038 42 Príbovce

Telefón:043/42 94 126. E-mail:szabo.slovakweb@seznam.cz

Mgr. Marek Szabó – zborový farár

Mgr. Zuzana Szabóová – námestná farárka na mieste zborového kaplána

————————————————————————————————————————————————-KOSTOL – CHRÁM BOŽÍ V SLOVANOCH:

Už začiatkom roku 1912 vznikla myšlienka na stavbu modlitebne v pričlenenej obci Evanjelického cirkevného zboru v Slovanoch. V Slovanoch sa konala aj finančná zbierka na výstavbu motlitebne. Dňa 3.3.1912 bol zakúpený aj pozemok od Pavla a Petra Zimana, kde mala modlitebňa stáť.

PEČAŤ Evanjelickej a.v. Dcéro-cirkvi dal zhotoviť a daroval Michal KUBIN, kurátor V Slovanoch 1912 a používala sa až do r. 1957. Pečať je z gumy, kruhového tvaru, uprostred kríž, pred ním otvorená biblia prekrížená kotvou, vľavo kalich, počať bola opatrená nápisom: ,,Evanjelická a.v. dcéro-cirkev v Slovanoch, Turiec”.

,,Kašeť” pečate používanej od r. 1912 v dcéro-cirkvi v Slovanoch

V roku 1934 bol zakúpený nový pozemok od Antónie Bakošovej rod. Pohánka a od Jána Šrameka s manželkou. Predtým zakúpený pozemok bol odpredaný. V tom istom roku sa začala aj samotná výstavba kostola.

Dňa 18.04.1934 prijal saviteľ Gejza PAVONI zo Štubnianskych Teplic (Turčianske Teplice) dohodu na vykonanie stavby modlitebne. Mal postaviť malú modlitebňu s malou vežičkou – kostol v Slovanoch. Staviteľ sa zaviaal celú stavbu odovzdať do užívania najneskôr 31.08.1934.

Dňa 22.4.1934 bola podaná žiadoať  o povolenie na výstavbu na Okresnom úrade a už 27.04.1934 bolo vykonané prezretie miesta pod stavbou. v dňoch 28. a 29.05.1934 boli vykopané základy pre stavbu modlitebne s malou vežičkou. Základy boli hlboké 800 mm a šikoké 700 mm. Pod vežičkou boli vykopané základyy hlboké 1.200 mm široké. Základy dňa 03.06. 1934 požehnali v rámci Služieb Božích a posvätil príbovský farár Július HEČKO. Dňa 01.06.1934 sa už začalo s ich betónovaním.

Dňa 11.06.1934 bol požiadaný staviteľ Gejza PAVONI požiadaný o zmenu v stavbe. Zmena rozmerov a materiálov pri výstavbe.

Vyobrazenie kostola podľa výkresovej dokumentácie staviteľa.

Podľa výkresovej dokumentácie je výška kostolnej veže od zeme po kríž na veži 12.360 mm a s krížom 12.465 mm. Zvony sú zavesené vo výške 8.050 mm. Vnútorná výška kostola – chrámovej lode je 4.000 mm. Dĺžka celého kostola je 14.000 mm a šírka 7.400 mm. Veža kostola je predstavaná od lode kostola 2.050 mm a široká je 2.500 mm. Kostol má základ yz kameňa a betónu, steny z tehly, strecha bola pri výstavbe pokrytá škridlovou  ,,Steinbruck”. Veža kostola bola pokrytá pocínovaným plechom č. 18.

Vchod do kostola je cez vežu dvojkrídlovými dverami. Nad dverami je sklenené polkruhové oko. Na kostole sú okná z profilového železa, vrchná časť obloka je polkruhová, rozmer okien je 1.000 x 1.800 mm. Pri výstavbe kostola bolo použité silíkové sklo silné I.a. Vo veži sú tri úzke okná a vo zvonovom poschodí je šesť zvukových okien. Na veži kostola bol umiestnený kríž zo železa o rozmeroch 1.5000 x 1.000 mm.

Posviacka kostola sa konala 7.10.1934 (prvú októbrovú nedeľu po Michalovi). Posviacku kostola vykonal senior Turčianskeho seniorátu Otto ŠKROVINA. Slovo Božie kázal Ján MALOVECKÝ, farár záturčiansky, históriu stavby kostola čítal Július HEČKO, farár príbovský. Za gen. cirkev vyslovil radosť z nového stánku Božieho a vďaku horlivým obetavým veriacim finančných prostriedkov Michal KUBÍN, kurátor. Celá slávnosť sa onala pred kostolom, kázal Cyril KRAMÁR, farár vrútocký.

Výstavba kostola a jeho vnútorné zariadenie stálo  120.000,– Kčs. Okresný úrad odeelenie technického okresného úradu v Turčianskom sv. Martine vykonal  kolaudáciu 12.11.1934.

Výstavbou kostola sa splnil dlhoročný sen evanjelikov žijúcich v Slovanoch a blízkom okolí na výstavbe ktorého mal významné záskuhy dlhoročný kurátor Michal Kubín.

Michal Kubín bol vo funkcii kurátor až do 08.12.1957, kedy funkciu odovzdal Ľudovítovi Balkovi. Počas svojho pôsobenia vo funkcii kurátora pán Michal Kubín viedol vzorne, prehľadne a obsažne kroniku – chronostikón výstavby a využívania kostola v Slovanoch.

Viac foto na:

Evanjelický kostol a.v. 1934

.

Andrej Ladislav Žiak

*24.10.1905 Slovany † 10.02.1989 Bratislava

Generálny poradca Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v., generálny dozorca ECAV, člen generálneho presbyterstva ECAV, politik, poslanec SNR, verejný činiteľ, učiteľ, spisovateľ, učastník SNP, kantor, organista, knihovník, kronikár, prof. na bohosloveckej fakulte UK, spoluredaktor Cirkevných listov, redaktor časopisu Evanjelický učiteľ.

Účastník protifašistického odboja a SNP. Po 1945 významný činiteľ mierového hnutia na Slovensku.

————————————————————————————————————————————————- Zdroj: KOSTOL EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYNANIA V SLOVANOCH 2010, ktoré spracoval: Ľubomír Žila.

Komentáre sú uzavreté.