O nás

V globále sa naša činnosť uberala prevažne v súlade so stanoveným plánom  hlavných úloh schválených na rok a môžeme konštatovať, že činnosť nášho  zboru nezaostávala za ostatnými v rámci okrsku.

Naša práca bola zameraná v prvom rade na prevenciu požiarov. Spolu s preventivármi obce sme vykonali preventívne prehliadky pod plánu. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky a drobné nedostatky sa odstránili už účasti preventívnej komisie.

Aby bola zabezpečená budúcnosť nášho zboru, je potrebná si vychovať nasledovníkov a už v mladom veku v nich prebudiť lásku k tomuto nádhernému poslaniu. Po predošlých veľmi úspešných rokoch prišiel určitý pokles záujmu niektorých mladých hasičov, čo sa prejavilo aj na tom, že vynechali niekoľko súťaží počas leta. Preto sme pristúpili k výraznej obmene a omladeniu družstva mladých hasičov a hasičiek. Zapojili sme tie deti, ktoré majú záujem o tento krásny šport a dúfajme, že im to dlho vydrží a zažijeme spolu mnoho krásnych chvíľ pri cvičení, školení a na súťažiach.

Počas súťažnej sezóny sme sa s našimi tímami zúčastnili viacerých súťaži v rámci okresu ako aj mimo neho. Domov zo súťaži sme priniesli mnoho pohárov a diplomov za poprední umiestnenia a potvrdili kam patríme. Vysoký záujem o hasičstvo v našej obci dokladuje aj fakt že okrem družstiev detí, mužov a žien a mužov nad 35 rokov, sa nám podarilo založiť aj družstvo žien nad 35 rokov.

Náš zbor žije aj kultúrno-spoločenskými akciami. Už tradične organizujeme fašiangový pochod obcou, ktorému večer nasleduje zábava so živou hudbou a polnočnou praženicou. Každoročne staviame obecný máj a vianočný stromček. Pomáhame v obci pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách ako je napr. MDD, Mikulášsky večierok, Pálenie Jánskej vatry. Každoročne organizujeme hasičskú súťaž „O pohár starostky obce“ ktorej sa zúčastňuje množstvo družstiev z blízkeho i ďalekého okolia. Po súťaži už tradične nasleduje hasičská zábava.

To že pomáhať majú naši hasiči a hasičky v krvi sa prejavuje aj tým, že počas roka mnoho členov pravidelne chodí bezplatne darovať túto vzácnu tekutinu a pomáhajú tým, čo to potrebujú.

Počas roka bola pravidelne podľa potreby vykonané opravy a údržby našej techniky, za čo patrí vďaka najmä naším strojníkom. V neposlednom rade sa chcem poďakovať obecnému úradu za spoluprácu a finančnú podporu počas roka, nakoľko bez nej by naša činnosť bola výrazne obmedzená na kvantite ako aj kvalite.

A keď sa už ďakuje, tak najväčšia vďaka patrí Vám všetkým, ktorí  sa aktívne zúčastňujete na činnostiach a chode nášho zboru na úkor svojho voľného času, rodiny a neraz aj na úkor vlastných peňazí, čo taktiež prispieva k tomu, že zbor posledné roky hospodári v kladných číslach.

Komentáre sú uzavreté.