Prof. PhDr. Miloslav Andrej Okál, DrSc.

Prof. PhDr. Miloslav Andrej Okál, DrSc.

* 01.12.1913 Slovany † 22.02.1997 Bratislava

Prvý slovenský univerzitný profesor klasickej filológie, významný klasický filológ svetového významu, literárny vedec, znalec a prekladateľ antickej humanistickej literatúry.

Klasicky filológ svetového významu, literárny vedec, znalec a prekladateľ antickej a latinskej humanistickej literatúry. Univerzitný profesor Miloslav Okál mal obidvoch rodičov z Gombáša (dnes Hubová). Starší brat Anton sa narodil v Gombáši, ale mladší Miloslav v Slovanoch, kde ich rodina kúpila poľnohospodrsky majetok. Ich otec Ján skúšal štastie v Amerike, kam odišiel ako 17 ročný už roku 1903. Nebol tam však ani rok a vrátil sa domov, lebo nenašiel stálu robotu. Staroby sa nedožil a v roku 1904 padol na ruskom fronte. Jeho syn Miloslav bol prvým slovenským univerzitným profesorom klasickej fililógie.

16.11.1932 došlo v matrike k zmene mena z Emil Andrej na Miloslav Andrej.

Miloslav Okál – Ranná glosa – Rádio Regina Stred

Dielo Profesora Okála je obdivuhodné a zahŕňa edičné práce (napr. Martin Rakovský, Opera omnia, Veda, Bratislava, 1974, 446s.;Purkircher, georg, Opera quae supersunt omnia, akademia Kiadó, Budapest, 1988, 254s.; Burley, Walter, De vita et moribus tredecim philosphorum maiorum, Vydal Miloslav Okál, Bratislava, 1992, 234s Rubigallus, Paulus, Pannonii carmina, Teubner Verlag, Leipzig, 1980, 61s.), odborné práce (napr. Problémy aténskej demokracie a Aristofanes, veda, Bratislava, 1969, 471s.; Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny, Slovenský Spisovateľ, bratislava, 1990, 219s.) a bohatý súbor prekladov starovekej gréckej a latinskej poézie, prózy a filozofie (napr. Aristofanes, Oblaky, Alojz Neuwerth, Bratislava, 1947, 138s.; Homéros, Ílias, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1962, 618s.; Homéros, Odysseia, Mladé letá, Bratislava, 1966, 562s.; Zlomky starých stoikov, Pravda, Bratislava, 1984, 345s.; Aristofanes, Osy. Mier. Sviatok žien: Komédie , vydal Miloslav Okál, Bratislava, 1992, 280s.)

Ostium INTERNETOVÝ ČASOPIS PRE HUMANITNÉ VEDY – Miloslav Okál

Ostium INTERNETOVÝ ČASOPIS PRE HUMANITNÉ VEDY – Štyri plus jedno prvenstvo klasického filológa

Význam Miloslava Okála sa teda nedá obmedziť iba na jazykovú stránku, pretože svojou odbornou činnosťou sa pokúšal zaplniť biele miesta v slovenskej kultúre pokiaľ ide o sprístupňovaniea poznávanie hodnôt antiky a ich vplyv na slovenské prostredie od renesancie až po dnešok. Medzi jeho významné pôvodné diela patrí Život a dielo Martina Rakovského, ktorým sa zaslúžil o pochopenie Rakovského diela v kontexte humanistickej literatúry, jeho osobitostia a jeho prínosu pre vývin slovenskej literatúry. Počiatky jeho záujmu o Rakovského dielo vidieť už v jeho ranej maldosti v dobe, ktorú strávil v Slovanoch.

Na úvod svojho diela totiž píše: ” Keď som sa ako chlapec pozeral od Slovianskych hôrok na rýchlik, ženúsi sa dolu Turcom nemal som ani tušenia, že malá dedinka Rakovo vďačí za rýchlikovú stanicu grófom z Rakova. Ani neskoršie, keď som ako martinský gymnazista-vlakár – vídaval na stanici Rakovo-Príbovce nastupovať a zostupovať pani grófku, výstredne oblečenú a neprestajne fajčiacu, nevedel som, že jej predkovia zohrali významnú úlohu v dejinách feudálneho Uhorska a že sa z nich traja bratia v 16. storočí preslávili ako latinskí básnici.” (Život a dielo Martina Rakovského, I+II diel, Matica Slovenská, Martin, 1979).

Jeho záujem o rodný kraj je možno vidieť i v jeho prekladoch niektorých básní Jána Valentina (1756 – 1812) z latinčiny do slovenčiny. Tento bernolákovský básnik, vedec a kňaz pochádzal z Turčianskeho Michala, pôsobil v Kláštore pod Znievom a jeho básne sa vyznačujú vrúcnym obdivom k prírodnym hodnotám rodného kraja. Napríklad jeho skladba Elégia o Štubnianskych kupeľoch vyšla v prekalde práve profesora Miloslava Okála ako časť Turčianskoteplických elégií (Valentini, J., Turčianskoteplické elégie, Osveta, Martin, 1986, 47s.) V Miloslavovi Okálovi sa teda spojuje vysoká odbornosť s odkrývaním minulosti, ktorá je súčasťou dejín Turca.

Svoj bohatú a hodnotnú knižnicu daroval Trnavskej univerzite – Okalianum 3000 kníh.

Knižnica Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Okalianum

Okalianum + Neookalianum – lístkový katalóg

Jeho osoba by bola určite v zahraničí ešte známejšia, keby nebolo kultúrnej a akademickej izolovanosti od ostatného sveta v dobách komunizmu.

Jeho syn Prof.Emile Andrée Okál pôsobí ako významný vedec v Nortwestern University v Chicagu. PROF. EMILE ANDRÉ OKAL – PUBLICATIONS

Na to som celý život čakal

Slovenský rozhlas uvádza fíčer TU: Na to som celý život čakal

Fíčer o prvom slovenskom univerzitnom profesorovi klasickej filológie Miloslavovi Okálovi a jeho synovi, ktorí žili v odlúčení. Komunistický režim rozdelil manželstvo Slováka a Francúzky, profesorky matematiky, a syn žil po celý čas vo virtuálnej rodine s matkou v Paríži. Šesťdesiate roky načas otvorili hranice, ale počas normalizácie sa ešte hermetickejšie uzavreli. Až po Nežnej revolúcii sa syn Emile Andreé – v súčasnosti profesor geofyziky na Northwestern University v Evansone (Illionis USA), člen Americkej seizmologickej spoločnosti, mohol s otcom slobodne stretávať.

Účinkujú:
Prof.Peter Kuklica, Prof.Daniel Škoviera, Doc.Pavol Valachovič, Prof.Emile Andrée Okál, doc.Erika Juríková, Táňa Kusá, Alfréd Swan, Peter Sklár

Autorka: Táňa Kusá

Vydané preklady kníh prof. Okála si je možné zakúpiť vo vydavateľstve antickej literatúry THETIS, s.r.o. www.thetis.sk

Daniel Škoviera: Miloslav Okál

ČLÁNKY:

Hieronymus Balbus. Peter Baroš člen trenčianskeho básnického krúžku Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, B.m. : b.v. , [asi 1938], S. 91-136. 8°

MIKULÁŠ MEČ: UČEBNICA LATINČINY PRE III. TRIEDU SLOVENSKÝCH STREDNÝCH ŠKÔL Miloslav Okál, Pedagogický sborník . -Roč. 8, č. 6 (1941), s. 284-286

ŠTRUKTÚRA ARISTOFANOVÝCH KOMÉDIÍ A JEHO DRAMATICKÉ UMENIE Miloslav Okál, Slovenské divadlo : revue dramatických umení . -Roč. 2, č. 2 (1954), s. 241-[245]

K významu slova τϱιϰύλιστος Miloslav Okál, Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica . -Roč. 9, č. 67 (1957), s. 37-45

Laokoón a iné estetické štúdie G.E. Lessing, Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781, Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1961, 495 s

Ľ ACADÉMICIEN JÁN BAKOŠ, Okál, Miloslav, Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica . -Roč. 17, č. 1 (1965), s. 3-6

L’ATTITUDE D’ARISTOPHANE ENVERS SOCRATE Miloslav Okál, Okál, Miloslav, Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica . -Roč. 17, č. 1 (1965), s. 107-124

MARTIN RAKOVSKÝ A JEHO ZBIERKA DESCRIPTIO URBIS LUNAE BOIEMICAE Miloslav Okál, Okál, Miloslav, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského . -Roč. 20, č. 1 (1968), s. 221-253

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia Roč. 1. (R.) 1969 edit. Miloslaus Okál, Ladislaus Drozdík, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1969, 158, [2] s. 8°

L’idée de la justice dans l’oeuvre De magistraru politico de Rakovkský et ses sources, Okál, Miloslav, 1913-1997, B. m. : B. n., odtlačok z: Listy filologické 93/1970, s. 93-104

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia roč.3/1971 ed. Miloslaus Okál, Ladislaus Drozdík, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1972, 161, [3] s. 8°

D. J. Conacher, Euripidean drama. Myth, theme and structure Miloslav Okál ; D. J. Conacher, Okál, Miloslav, 1913-1997, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia IX-X/1977-1978 . -Bratislava : Rektorát UK, 1979

Vincenzo De Benedetto, Euripide: teatro e societa Miloslav Okál ; Vincenzo Di Benedetto, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia IX-X/1977-1978 . -Bratislava : Rektorát UK, 1979

Renesanční poesie Miloslav Okál ; Helena Businská, Jan Martínek, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia IX-X/1977-1978 . -Bratislava : Rektorát UK, 1979

Poselství ducha. Z latiny preložila Dana Martínková Miloslav Okál, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia IX-X/1977-1978 . -Bratislava : Rektorát UK, 1979

Martin Rakovský und die Humanisten seiner Zeit Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia IX-X/1977-1978 . -Bratislava : Rektorát UK, 1979

L.D. Reynolds and N.G. Wilson, Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature Miloslav Okál, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia IX-X/1977-1978 . -Bratislava : Rektorát UK, 1979

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia. Roč. 9-10/1988-1978 ; Miloslav Okál, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1979, 1. vyd., 307 s., 25,23 AH 24 cm

Euripidove Trójanky Miloslav Okál, Slovenské divadlo. Roč. 31, č. 3 (1983), s. 393-405

Zodpovednosť človeka Premiéra Eurípidových Trójaniek v Divadle A. Bagara E. Borčin, Borčin, Emil, 1946-, Euripides, činohry, Divadlo Andreja Bagara (Nitra, Slovensko), Práca . -Roč. 38, č. 15 (19. 1. 1983), s. 6

Za Jaroslavom Ludvíkovským Miloslav Okál, Slovenské pohľady . -Roč. 101, č. 2 (1985), s. 153-154

Ešte k prepisu gréckych a latinských mien do slovenčiny Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Literárny týždenník . -Roč. 2, č. 11 (1989), s. 11

Význam štúdia antiky Miloslav Okál, Literárny týždenník . -Roč. 2, č. 4 (1989), s. 11

Euripidove Trójanky Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Slovenské divadlo . -Roč. 31, č. 3 (1983), s. 393-405

Sonda do renesancie Miloslav Okál: Život a dielo Martina Rakovského PV ; Miloslav Okál, Nové knihy . -Č. 15 (1984), s. /1/

Život a dielo bratislavského humanistu Juraja Purkirchera Miloslav Okál, Lit. 221 zázn. v slov., maď., lat., Purkircher, Juraj,, okolo 1535-1578, article9, štúdie, Biografické štúdie 11 . -Martin : Matica slovenská, 1984 . -S. 7-43

Quintus Horatius Flaccus: O umení básnickom Satiry a Listy. Bratislava, Tatran 1986 Miloslav Okál, Slovenská literatúra . -Roč. 35, č. 2 (1988), s. 189-197

Čo je to rytmidzomenon? Z poznania antických hodnôt (jf), Čas . -Roč. 5, č. 293 (17. 12. 1990), s. 3

Kniha, ktorá mala byť na začiatku (vec), Večerník . -Roč. 36, č. 10 (15. 1. 1991), s. 5

Didactica Magna. 27. kapitola O štvordielnej školskej dielni podľa stupňov veku a prospechu. 30. kapitola Náčrt latinskej školy Učiteľ národov napísal (aj) pre nás Jan Amos Komenský ; Miloslav Okál, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Slovenský jazyk a literatúra v škole . -Roč. 38, č. 7 (1991/1992), s. 289-294

Filon Alexandrijský, mysliteľ a politik Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Filon Alexandrijský, asi 25 pr.n.l.-40 n.l.,, Historická revue . -Roč. 4, č. 6 (1993), s. 26

Tajuplný filozof Sokrates vo svetle tradícií Miloslav Okál, Historická revue . -Roč. 5, č. 5 (1994), s. 22-23

Klasická filológia na Filozofickej fakulte UK. M. Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia – minulosť, prítomnosť, budúcnosť : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, . -Univerzita Komenského s. 86-87, BA 1995 . 8022308803

KNIHY – PREKLADY:

Filozof Seneca a Pavol apoštol. Porovnávacia štúdia so zvláštnym zreteľom na otázku Senecovho kresťanstva a jeho korešpondencie s Pavlom apoštolom. Filozof Seneca a Pavol Apoštol, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Filozofická fakulta , 1943, 177 s.

Myšlienky k sebe samému Marcus Aurelius ; preložil Miloslav Okál, Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská , 1943, 231 s. 8°

Poetika Aristoteles ; [preložil Miloslav Okál], Aristoteles, 384-322 pr. Kr., [Turčiansky Sv. Martin] : Matica slovenská , 1944, 114 s. 20 cm

Oblaky Aristophanes ; (z gréc. orig. prel. Miloslav Okál), Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Bratislava : A. Neuwertha , 1947, 138, [2] s. V. 8°

Listy diel 1. 1-88 diel 2. 89-124 L[ucius] Annaeus Seneca [z lat. orig.] ; (vyd. podľa A. Beltramiho, L. Annaei Senecae ad Licilium epistulae morales, Romae 1937 prel. Miloslav Okál), Seneca, Lucius Annaeus, ca. 4 pred Kr. – 65 po Kr., Turčiansky sv. Martin : Matica slovenská , 1947, 1. vydanie, 343 s., rôzne

Listy Diel II. 88 – 124 L. Annaeus Seneca, Seneca, Lucius Annaeus, ca. 4 pred Kr. – 65 po Kr., Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská , 1947, Vydanie prvé., [2], 247, [4] s. 8° (23×16 cm)

Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch, Stanislav, Ján, 1904-1977, Martin : Matica slovenská , 1949, 6], 224, [6] s. ilustr. (27×19 cm)

Grécki atomisti a Epikuros 1. [časť] Atómy a prázdny priestor Miloslav Okáľ, Okál, Miloslav, 1913-1997, S.l.] : [s.n.] , [1949], Epikuros,, 341-270 pr. Kr.,, [22] s., [142-163] V. 8°

Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch (sost. a prel. Ján Stanislav) ; (ilustr. Orest Dubay), Stanislav, Ján, 1904-1977, Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská , 1950, (3. dopl. vyd.), 224, [9] s. V. 8°

Spartakus Raffaello Giovagnoli ; (z tal. orig. preložil a doslov napísal Mikuláš Pažitka) ; (Úryvky z antických prameňov prel. Miloslav Okál), Giovagnoli, Raffaello, 1838-1915, Bratislava : Tatran , 1951, 527, [2] s. V. 8°

Demokritos a iné grécki atomisti Prekl. z gréc. orig. Miloslav Okál, Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied , 1952, 145 s. Lit., pozn. 23 cm

Úvod do textovej kritiky Miloslav Okál, Bratislava : SU v Štátnom nakladateľstve , 1952, 122, [2] s. 4°

Latinská štylistika Miloslav Okáľ, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Štátne nakladateľstvo , 1952, 140, [2] s. 4°,

Životopisy Plutarchos ; (zo starogréc. <vyd. K. Ziegler: Plutarchi vitae> prel., úvodnú štúdiu a pozn. nap. Miloslav Okál), Plútarchos, pred 50-po 120, Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry , 1953, 1. vyd., 318 s. 18 cm

Životopisy, Plútarchos, pred 50-po 120, Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry , 1953, 321 s., rôzne

DIOGENES LAERTIOS, ŽIVOT A UČENÍ FILOSOFA EPIKURA Miloslav Okál, Filozofický časopis Slovenskej akadémie vied . -Roč. 8, č. 3-4 (1953), s. 424-432

Grécki atomisti a Epikuros štúdie z oblasti fyziky Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied , 1953, Epikuros,, 341-270 pr. Kr.,, 177 s

Životopisy slávnych filozofov [Diel] 1., 2. Laertios Diogenes ; (z gréc. orig. Peri bión dogmatón kai apolthégmatón tón en filosofia endokimésántón biblia dika prel. Miloslav Okál), Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied , 1954, 332 s.

Veľká didaktika Jan Amos Komenský ; (z lat. orig. prel. Miloslav Okál), Komenský, Jan Amos, 1592-1670, , 271, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1954, 271, [4] s. V. 8°

Životopisy slávnych filozofov II. Diogenes Laertios ; [z gréckeho originálu preložil Miloslav Okál], Bratislava : Slovenská akadémia vied , 1954, 332 s. 21 cm

Legendy a mýty starého Grécka N.A. Kun ; z rus. orig. (Legendy i mify drevnej Grecii, …, Moskva 1957, …) prel. Miloslav Okál ; úvod nap. Jaroslav Pivko ; obr. príl. zost. J.M. Boháč ; kresbami vyzdobil Jaroslav Pecka Legendy a mýty starého Grécka N. A. Kun ; [Z rus. orig. ... prel.] M. Okál, Kun, N. A., Martin : Osveta , 1958, 1. vyd., 324 s. reg. reg

Legendy a mýty starého Grécka N. A. Kun ; Z gréc. orig. prel. M. Okál, Kun, N. A., Martin : Osveta , 1958, 1. vyd., 321 s.

Prikovaný Prometheus Aischylos ; prel. Miloslav Okál, Bratislava : Diliza , 1960, 67, [1] s. 8°

Laokoón a iné estetické štúdie Gotthold Ephraim Lessing ; z nem. orig. Gesammelte Werke, zv. 5 prel. Ján Rozner a Mária Kosová ; lat. a gréc. verše prel. Miloslav Okál ; výber … zost. a štúdiu nap. Nora Krausová, Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781, Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1961, 495, [3] s

Laokoón a iné estetické štúdie Gotthold Ephraim Lessing ; výber zostavila a štúdiu napísala Nora Krausová ; preložili Ján Rozner, Mária Kosová ; latinské verše preložil Miloslav Okál, Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781, Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1961, 1. vyd., 496 s.

Oidipus na Kolóne Sofokles ; [z franc.] pôv. Sophocle, tom 2. prel. a doslov [nap.] Miloslav Okál, Sofokles, okolo 496-406 pred Kr., Bratislava : Diliza , 1961, 80, [1] s. 8°

Ílias, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1962, 1. vyd., 620 s.

Ílias Homér ; Prel. Miloslav Okál, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1962, 1. vyd., 618 s.

Ilias Homéros ; preložil Miloslav Okál ; ilustr. Vincent Hložník, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1962, 1. vyd., 618, [1] s. Ilustr. 3°

Ílias Homér, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1962, 1. vyd., 618 s.

Bibliografia prác univ. prof. Dr. Antonína Kolářa [Miloslav Okál], Okál, Miloslav, 1913-1997, Praha : ČSAV , 1964, S. 139-145 24 cm,

L’attitude d’Aristophane envers Euripide, Okál, Miloslav, 1913-1997, [S.l. : s.n.] , 1965, S. 72-91

Latinská štylistika, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : SPN , 1966, 79 s.

Latinská štylistika … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov Filozofickej fakulty a pre prekladateľov … Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : SPN : UK , 1966, 2. nezm. vyd., 79 s. 4°

Lysistrata ; Acharňania ; Ženy na sneme ; Vtáci ; Plutos Aristofanes Aristofanes ; z gréckeho originálu preložil Miloslav Okál, Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Bratislava : Tatran , 1966, 1. vyd., 542 s. 20 cm

Martin Rakovský a Platonovo snubné číslo Listy filologické ročník 89 – 1966 svazek první, Okál, Miloslav, 1913-1997, Praha : Československá akademie věd , 1966, S. 35 – 48

Úvod do textovej kritiky … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov Filozofickej fakulty … Miloslav Okál, Bratislava : SPN : UK , 1966, 2. nezm. vyd., 81 s. 4°

Martin Rakovský a Proklov spis De sphaera, Okál, Miloslav, 1913-1997, Praha : ČSAV , 1966, s. 304-311

Odysseia, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1966, 1. vyd., 564 s.

Orestea ; Prikovaný Prometeus Aischylos ; [preložili: Vojtech Mihálik, Miloslav Okál], Rohovce : Interpopulart Slovakia , [1996], 112 s. 21 cm, ISBN: 80-88834-05-8

Komédie ; Lysistrata ; Acharňania ; Ženy na sneme ; Vtáci ; Plutos Aristofanes ; z gréc. orig. podľa vyd. V. Coulon – H. van Daele: Aristophane, tom 1 er, 3, 5, prel. a štúdiu nap. Miloslav Okáľ, Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Bratislava : Tatran , 1966, 542, [4] s. 8°

Homéros Odysseia, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1966, 562 s.

L’humaniste Slovaque Martin Rakovský et le nombre nuptial de Platon Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, [Bratislava : Československá akademie věd , 1966], [1. vyd.], S. 34-48 24 cm

Odysseia Homéros ; z gréc. orig. …L’Odyssée, t. 1-3, Paris 1939… prel., pozn. a doslov nap. Miloslav Okál ; ilustr. Vincent Hložník, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1966, 562, [1] s. 8°

Les sources du poeme ,, Sur les écrevisses” de Rakovský Listy filozofické Miloslav Okál roč. 90-1967/ zväzek 3, Okál, Miloslav, 1913-1997, Praha : Československá akademie věd , 1967, 281-291 s.

Ílias, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1986, 2. preprac. vyd., 475 s.

Šimon Jesenský, člen trenčianskeho básnického krúžku, Okál, Miloslav, 1913-1997, [S. l.] : [S. l.] , [S. l.], 24 s., 1968.

OTÁZKY a ODPOVEDE O PROBLÉMOCH PREKLADU Miloslav Okál, Vladimír Oleríny, Mikuláš Pažítka, Ján Sedlák, Nasir Ahmed Zoberi, Okál, Miloslav, Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu . -Roč. 3, č. 2 (1968), s. 71-[77]

Aristotelova poetika, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava , 1969

Problémy aténskej demokracie a Aristofanes Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Slovenská akadémia vied , 1969, 1. vyd., 471 s. viaz.

Les Sept Vertus Royales de M. Rakovský et Les Sources du Poeme, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Univerzita Komenského , 1970

Les Deux Premiers Livres de L’oeuvre de Magistratu Poitico de Rakovský et Leurs Sources, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Univerzita Komenského , 1971, 79 s

Graecolatina et Orientalia zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Miloslav Okál roč. IV. 1972, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1972, 33- 122 s.

Ílias Homér, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Mladé letá , 1973, 1. vyd., 96 s.

Miloslav Okál (A l’occasion de son soixantieme anniversaire) Jaroslav Ludvíkovský, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1973, S. 7-17 24 cm

Ílias Homér ; prerozprával Rudolf Sloboda ; prebás. Miroslav Okál ; ilustr. Jozef Baláž ; [doslov:] Anton Vantuch, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Mladé letá , 1973, 95, [4] s., [8] fareb. obr. príl. 8°

Graecolatina et Orientalia zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Miloslav Okál roč.VI. 1974, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1974, 105-155 s.

Zobrané spisy Martin Rakovský; prel. Miloslav Okál, Rakovský, Martin 1535-1579, Bratislava : Veda , 1974, 1. vyd., 374 s. Lit. 20 c

Opera Omnia Martini Rakovský; edit. Miloslaus Okál, Rakovský, Martin 1535-1579., Bratislava : Veda , 1974, 1. vyd., 446 s. Lit. 20 c

La Quinta Catilinaria et la Responsio Catilinae dans le munuscrit de Bratislava Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Brno : [s.n] , 1975, 166-174 s.

Myšlienky Antoninus Marcus Aurelius ; [z gréckeho originálu prel. Miloslav Okál], Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1976, 2. rozš. vyd., 283 s. viaz.

Slovensko na úsvite dejín Daniel Škoviera ; Daniel Škoviera, Miloslav Okál, Jana Rovenská, Ján Žigo, Daniel Škoviera, Ivan Kovačevič, Škoviera, Daniel, 1946-, Bratislava : Tatran , 1977, 36 s., 2,52 AH Fot. Ilustr. 30 cm

Martin Rakovský und Die Humanisten Seiner Zeit, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Univerzita Komenského , 1978

Kristiánova legenda Miloslav Okál ; Jaroslav Ludvíkovský, Okál, Miloslav, 1913-1997, Slovenské pohľady . -Roč. 95, č. 10 (1979), s. 136-137

Sen o Tróji Heinrich Alexander Stoll ; z nemeckého originálu preložila Eva Mládeková ; Homérove verše prebásnil Miloslav Okál, Stoll, Heinrich Alexander, 1910-1977, Bratislava : Tatran , 1979, 1. vyd., 359 s. viaz. obr. príl.

Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží Ján Dekan ; Fotogr. Mikuláš Červeňanský ; spoluautor Etela Šimovičová, Miloslav Okál, Bratislava : Tatran , 1979, 1. vyd., 63 s.

Francesco Ballotto, Storia della Letteratura Greca, delle origini al 529 d.C Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia IX-X/1977-1978 . -Bratislava : Rektorát UK, 1979

Život a dielo Martina Rakovského 1. diel Miloslav Okál ; Ivan Fulmek, Martin – o ňom Rakovský, Martin : Matica slovenská , 1979, 1. vyd., 391 s., 24,30 AH 1 sch. príl. 21 cm

Sen o Tróji Heinrich Stoll ; [z nemeckého originálu ... preložila Eva Mládeková, Homérove verše ... Miloslav Okál], Stoll, Heinrich Alexander, 1910-1977, Bratislava : Tatran , 1979, Vyd. 1., 359 s. ilustr. 25 cm

Zobrané spisy Juraj Koppay; prel. Miloslav Okál, Bratislava : Veda , 1980, 1. vyd., 213 s. Viaz. príl.

Laokoón. Hamburská dramaturgia. Listy o najnovšej literatúre Gotthold Ephraim Lessing; z nem. orig. prel. Nora Krausová, Mária Kosová; výber zostavila a štúdiu napísala Nora Krausová; poznámky vypracovala Mária Kosová; latinské a grécke verše prel. Miloslav Okál, Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781, Bratislava : Tatran , 1980, 1. vyd./Laokoń, O znaku, O bajke./ 2. vyd./Hamburská dramaturgia, Listy o najnovšej literatúre./, 411 s.

Laokoón; Hamburská dramaturgia; Listy o najnovšej literatúre Gotthold Ephraim Lessing ; Z nem. orig. prel. Nora Krausová, Mária Kosová ; Prel. Miloslav Okál, Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781, Bratislava : Tatran , 1980, 2. vyd., 416 s.

Poetika, rétorika, politika Aristoteles ; [z gréckeho originálu prel. Miloslav Okál], Aristoteles, 384-322 pr. Kr., Bratislava : Tatran , 1980, 278 s. via

Poetika. Rétorika. Politika Aristoteles ; [z gréckeho originálu prel. Miloslav Okál, Peter Kuklica], Aristoteles, 384-322 pr. Kr., Bratislava : Tatran , 1980, 2. vyd., 282 s. viaz.

Miloslav Okál: Život a dielo Martina Rakovského Tatiana Kusá ; Miloslav Okál, Romboid . -Roč. 15, č. 7 (1980), s. 89-90

Sen o Tróji Heinrich Stoll ; Eva Mládeková, Miloslav Okál, Pavol Blažo, Bratislava : Tatran , 1981, 2. vyd., 384 s., 29,74 AH 25 cm

Rakovszky Márton humanista költői munkássága Miloslav Okál tanulmányai Tóth István, Budapest : [s.n.] , 1982, S. 367-372 24 cm

Žaby Aristofanes ; [Z gréc. orig. ... prel.] M. Okál, Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Bratislava : Lita , 1982, 1. vyd., 114 s.

Život a dielo Martina Rakovského 2 Miloslav Okál ; Martin Rakovský 1535-1579, Martin : Matica slovenská , 1983, 351 s. Lit., reg.

Walter Burley a jeho Životy filozofov v Bratislave Miloslav Okál, Burley, Walter,, 1275-1345, Kniha ’82 . -Martin : Matica slovenská, 1983 . -S. 135-142

Zlomky starých stoikov Miloslav Okál ; [z anglického originálu prel. Miloslav Okál], Bratislava : Pravda , 1984, 1. vyd., 464 s. viaz.

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 2 Antológia renesančných a humanistických literárnych textov ; Jozef Minárik, Ján Košecký, Jozef Minárik, Miloslav Okál, Jozef Minárik, Ľubomír Longauer, Jozef Minárik, Bratislava : Tatran , 1985, 1. vyd., 491 s., 20,40 AH Obr. 17 cm

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva antológia renesančných a humanistických literárnych textov [zost. Jozef Minárik] ; [z lat. prel. Ján Košecký, Jozef Minárik, Miloslav Okál, z nem. prel. Jozef Minárik] 2 renesancia a humanizmus, Bratislava : Tatran , 1985, 1. vyd., v tomto výbere a edícii, 489 s. [16] s. obr. príl. 18 cm, ISBN: 61-744-85

O nebi. O vzniku a zániku Aristoteles ; Miloslav Okál, Ján Bodnár, Emil Bačík, Miloslav Okál, Aristoteles, 384-322 pr. Kr., Bratislava : Pravda , 1985, 1. vyd., 280 s., 15,99 AH 21 cm

Onebi O vzniku a zániku Aristoteles ; [Z gréc. orig. ... prel.] M. Okál, Bratislava : Pravda, tlačový kombinát KSS , 1985, 1. vyd., 275 s., odborná kniha

Opis cesty do Konstantinopolu a iné básne Pavol Rubigal; z vyd. latin. orig. prel. a doslov napísal Miloslav Okal; ilustr. Miroslav Cipar, Bratislava : Tatran , 1985, 1.vyd.., 98 str.

Turčiansko Teplické elégie Ján Valentini ; zost. Augustín Rebro ; prel. Miloslav Okál, Valentini, Ján, 1756-1812, Martin : Osveta , 1986, 1. vyd., 43 s. obr.

Život a dielo Valeriána Mádera Miloslav Okál, Lit. 17 zázn. v slov., češ., lat. a franc., Literárnomúzejný letopis 20 . -Martin : Matica slovenská, 1986

Odysseia Homér ; [zo slovenského originálu prel. Miloslav Okál], Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Mladé letá , 1986, 1. vyd., 181 s. viaz.

Odysseia 24 spevov Homéros ; [z gréc. orig. ...] epos preložil, [doslov napísal, poznámky a register vypracoval] Miloslav Okál ; typografia Ľubomír Krátky; ilustroval Gabriel Štrba, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1986, 2. prep. Vyd, 427 s.

Ílias Homér, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1986, 2. vyd., 479 s.

Ílias 24 spevov Homéros ; epos preložil, [úvod napísal, vysvetlivky a register vypracoval] Miloslav Okál ; typografia Ľubomír Krátky; ilustroval Gabriel Štrba, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1986, 2. preprac. vyd., 475 s., 39,66 AH fareb. ilustr. 30 cm

Ílias 24 spevov Homér ; Prel. Miloslav Okál ; Ilustr. Gabriel Štrba, Homér, ca 8. stor. pred Kr, Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1986, 2. preprac. vyd., 479 s.

Ílias epos, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1986, 474 s., ISBN: 72-056-86

Melpomenina poľnica Jesenskovci v 16. a 17. storočí edične pripravil Miloslav Okál ; Janko Jesenský, genealógia, — rod Jesenských., Martin : Osveta , 1986, Vyd. 1., 53 s

Melpomenina Poľnica Jesenskovci v 16. a 17. storočí ; Miloslav Okál, Peter Ďurík, Miloslav Okál, Jesenský (rod), humanistická poézia, Turiec (Slovensko)  Martin : Osveta , 1987, 1. vyd., 56 s.

Keď rinčia zbrane, zákony mlčia John Arden ; z anglického originálu preložila Katarína Steskálová ; verše prebásnil Miloslav Okál a Kamil Zbruž ; doslov napísal Jozef Olexa, Arden, John, 1930-2012, Bratislava : Tatran , 1988, 345 s. 20 cm

Opera quae supersunt omnia Georgius Purkircher ; Ed. Miloslav Okál ; Introd. Miloslav Okál., Budapest : Akadémiai Kiadó , 1988, 1st ed., 255 s. 24 cm, ISBN: 963 05 4790 2

O šťastnom živote Epikuros ; Z gréc. orig. prel. M. Okál, Epikuros, 341-270 pr. Kr., Bratislava : Pravda , 1989, 1. vyd., 445 s.ISBN: 80-218-0013-5

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 3 Antológia barokových literárnych textov 1 (Poézia) zostavil, predslov, sprievodné texty, edičnú poznámku a vysvetlivky napísal Jozef Minárik ; preklad Miloslav Okál, Mária Vyvíjalová, Jozef Minárik, Ľubomír Longauer, Jozef Minárik, Bratislava : Tatran , 1989, 1. vyd., 420 s., 17,96 AH Fotogr. 18 cm, 80-222-0047-6, ISBN: 80-222-0047-6

Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1990, 1. vyd., 219 s. 22 cm, ISBN: 80-220-0156-2

Veľká didaktika Jan Amos Komenský ; [zo slovenského originálu prel. Miloslav Okál], Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1991, 2. vyd., 271 s., ISBN: 80-08-01022-3

De vita et moribus tredecim philosophorum maiorum Walter Burley ; [preklad Miloslav Okál], Burley, Walter, 1275-1345, Bratislava : Miloslav Okál , 1992, 1. vyd., 234 s. 29 cm

Osy. Mier. Sviatok žien Komédie 2 Aristofanes ; Miloslav Okál, Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Bratislava : Miloslav Okál S.l. : , b.t. [vyd.] , 1992, 1. vyd., 280 s. 29 cm

Grécke a latinské mená v slovenčine Miloslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Bratislava : Miloslav Okál , 1992, 132 s. 29 cm

The classical bulletin abstracts, bibliographies and history of world-wide classical scholarship vol. 68 (1992), Okál, Miloslav,, 1913-1997, školstvo, no. 1, Wauconda : Bolchazy-Carducci Publishers , 1992, 64 s. fotogr., obr. 28 cm

Jazdci. Oblaky Komédie 2 Aristofanes ; Miloslav Okál, Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Bratislava : Miloslav Okál S.l. : , b.t. [vyd.] , 1992, 1. vyd., 199 s. 29 cm

Láska k múdrosti (Vybrané spisy Aristotela a Platóna), Bratislava : Interpopulart Slovakia , 1995, 1. vyd., 94 s., ISBN: 80 88834 11 2

Literatúra starovekého Ríma: Mier duše Martin Vozák, Miloslav Okál, Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1995, 1., 79 str., ISBN: 80-88834-13-9

Ilias. Odysea Výber Homéros ; [ originálu prel. Miloslav Okál], Homér, ca 8. stor. pred Kr., Rohovce : Interpopulart , 1995, 156 s. brož., ISBN: 80-88834-04-X

Ilias. Odysea, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1995, 1. vyd., 157 s.

Láska k múdrosti Miloslav Okál ; [z gréckeho originálu prel. Miloslav Okál, Július Špaňár], Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1995, 96 s. brož., ISBN: 80-88834-11-2

Láska k múdrosti grécka filozofia Aristoteles ; preklad Miloslav Okál, Július Špaňár Poetika Obrana Sokratova Kritón, Aristoteles, 384-322 pr. Kr., Rohovce : Interpopulart Slovakia , [1995], 46 s., ISBN: 80-88834-11-2

Orestea. Prikovaný Prometeus Aischylos, ; [z gréckeho originálu prel. Miloslav Okál, Vojtech Mihálik], Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1995, 1. dopl. a upr. vyd., 112 s. brož, ISBN: 80-88834-05-8

Mier duše Cicero, Seneca – vybrané spisy Martin Vozák ; [z talianskeho originálu prel. Martin Vozák, Miloslav Okál], Rohovce : Interpopulart Slovakia , [1995], 79 s. 21 cm, ISBN: 80-88834-13-9

Mier duše (Cicero, Seneca – vybrané spisy) Marcus Tulius Cicero ; [z latinského originálu prel. Martin Vozák, Miloslav Okál], Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1995, 1. dopl. a upr. vyd., 79 s. brož., ISBN: 80-88834-13-9

Slzy, vzdychy a prosby Výber zo slovenskej humanistickej a renesančnej poézie Miloslav Okál ; [ originálu prel. Miloslav Okál, Jozef Minárik], Rohovce : Interpopulart , 1995, 107 s. brož., ISBN: 80-88834-10-4

Slzy, vzdychy a prosby Výber zo slovenskej humanistickej a renesančnej poézie Miloslav Okál ; [zo slovenského originálu prel. Miloslav Okál, Jozef Minárik], Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1995, 1. dopl. a upr. vyd., 109 s. brož., ISBN: 80-88834-10-4

Grécka filozofia: Láska k múdrosti: Aristoteles: Poetika. Platón: Obrana Sokratova. Kritón Vybrané spisy Aristotela a Platóna Miloslav Okál, Július Špaňár, Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1996, 1., 96 str., ISBN: 80-88834-11-2

Ilias. Odysea Staroveká grécka literatúra (výber), Homér, ca 8. stor. pred Kr., Bratislava : Interpopulart Slovakia , 1996, 1. vyd., 157 s. brož., ISBN: 80-88834-04-X

Ilias. Odysea Výber Homér ; [z gréckeho originálu prel. Miloslav Okál], Homér, ca 8. stor. pred Kr., , 157 s. brož., Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1996, ISBN: 80-88834-04-X

Láska k múdrosti Grécka filozófia, Bratislava : Interpopulart Slovakia , 1996, 1. vyd., 95 s. brož.

Staroveká grécka dráma: Aischylos: Orestea. Prikovaný Prometeus Aischylos; Vojtech Mihálik, Miloslav Okál, Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1996, 1., 112 str., ISBN: 80-88834-05-8

Staroveká grécka literatúra: Homér – Ilias. Odysea (výber) Homér; Miloslav Okál, Homér, ca 8. stor. pred Kr., Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1996, 1., 157 str., ISBN: 80-88834-04-X

Mier duše. (Cicero, Seneca – vybrané spisy) Marcus Tullius Cicero; Lucius Annaeus Seneca; M. Vozák, M. Okál, Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1996, 1. vyd., 79 s.,

Slovenská renesancia: Slzy, vzdychy a prosby Výber zo slovenskej humanistickej a renesančnej poézie Miloslav Okál, Jozef Minárik, Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1996, 1., 111 str., ISBN: 80-88834-10-4

Mier duše literatúra starovekého Ríma Martin Vozák ; [zo slovenského originálu prel. Martin Vozák, Miloslav Okál], Rohovce : Interpopulart Slovakia , 1996, 1. vyd., 79 s. brož., ISBN: 80-88834-13-9

Aristotelova Politika a Rakovského Libellus de partibus rei publicae Miroslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Aristoteles,, 384-322 pr. Kr, Rakovský, Martin,, 1535-1579, politika, knihy, 125-134 s.

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 2 Renesancia a humanizmus Zost., predsl., sprievodné texty, ed. pozn. a vysvetl. nap. Jozef Minárik; z lat. prel. Ján Košecký, Jozef Minárik, Miloslav Okál; z nem. prel. Jozef Minárik, Bratislava : Slovenský Tatran , 1997, 2. vyd. v tomto výbere, 486 s. obr. 18 cm

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 2. Renesancia a humanizmus [zostavil ... Jozef Minárik] ; [z latinčiny preložili Ján Košecký, Jozef Minárik a Miloslav Okál, z nemčiny preložil Jozef Minárik], Bratislava : Slovenský Tatran , 1997, V tomto výbere 2. vyd., 486 s., [16] s. obr. príl. faks., obr. 17 cm, ISBN: 80-222-0463-3

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 3. Barok [1.] Poézia [zostav il ... Jozef Minárik ; preložil Jozef Minárik, Miloslav Okál a Mária Vyvíjalová], Bratislava : Slovenský Tatran , 1997, V tomto výbere 2. vyd., 401 s., [12] s. príl. 17 cm, ISBN: 80-222-0465-X

Ja, Claudius boh Robert Graves; z angl. orig. prel. Adriana Oravcová; verše prebás. Miloslav Okál, Jana Báliková; ostatné prísp. prel. Ján Žigo a kol., Graves, Robert, 1895-1985, Bratislava : Ikar , 2000, 2. vyd., 567 s. 23 cm

Miloslav Okál v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK Mária Slošiarová, Literárny archív 36/01-37/02 . -Martin : Slovenská národná knižnica, 2002 . -S. 306-314 . -80-89023-12-6

Ílias Homér ; [prerozprával: Rudo Sloboda ; prebásnil: Miloslav Okál], Sloboda, Rudolf, 1938-1995, Bratislava : Mladé letá , 2003, 2. vyd., Bratislava : Mladé letá , 2003, 2. vyd., 109 s. 21 cm, ISBN: 80-10-00204-6

Myšlienky k sebe Marcus Aurelius ; [z latinčiny preložil Miloslav Okál], Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov , c2006, 1. vyd., 191 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 80-8061-261-7

Životopisy slávnych filozofov Diogenes Laertios ; [z gréckeho originálu preložil a predslov napísal Miloslav Okál], Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov , 2007, 2. vyd., 506 s. brož., ISBN: 978-80-8061-286-3

Poetika Aristoteles ; [preložil Miloslav Okál ; Ôsmu knihu Politiky preložil Peter Kuklica ; úvod, štúdiu, poznámky a vysvetlivky napísal Miloslav Okál, poznámky a vysvetlivky k Ôsmej knihe Politiky napísal Peter Kuklica], Aristoteles, 384-322 pr. Kr., Martin : Thetis , 2009, 1. vyd., 145 s. 21 cm, ISBN: 978-80-970115-3-6

Vtáci ; Žaby Aristofanes ; [podľa gréckych originálov preložil Miloslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila], Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Martin : Thetis , 2010, 1. vyd., 285 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-970115-8-1

Prikovaný Prometheus Aischylos. Trójanky / Euripides. Odľud / Menandros ; [podľa gréckych originálov preložil a poznámky a vysvetlivky napísal Miloslav Okál ; štúdie Charakteristické znaky gréckej drámy, Trojánky napísala Anikó Polgár ; ilustrácie Jozef Mužila], Aischylos, 525 pred n.l. – 456 pred n.l., Martin : Thetis , 2010, 1. vyd., 266 s. ilustr. 21 cm, 978-80-970115-6-7

Ílias I-XII Homéros ; [podľa vydania P. Mazona preložil, úvod napísal, vysvetlivky a register vypracoval Miloslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila ; štúdiu Homérova Ílias napísal Ivan Janek], Homér, ca 8. stor. pred Kr., Martin : Thetis , 2011, 1. vyd., 298 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-01-5

Ílias XIII-XXIV Homéros ; [podľa vydania P. Mazona preložil, poznámky, vysvetlivky a register vypracoval Miroslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila ; štúdiu Homérova Ílias napísal Ivan Janek], Homér, ca 8. stor. pred Kr., Martin : Thetis , 2011, 1. vyd., 294 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-01-5

Odysseia I-XII Homéros ; [z gréckych originálov preložil, vysvetlivky, register vypracoval a štúdiu napísal Miroslav Okál ; štúdiu Homérova Odysseia napísal Ivan Janek], Homér, ca 8. stor. pred Kr., Martin : Thetis , 2011, 1. vyd., 306 s. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-04-6

Odysseia XIII-XXIV Homéros ; [z gréckych originálov preložil, vysvetlivky, register vypracoval a štúdiu napísal Miroslav Okál ; štúdiu Homérova Odysseia napísal Ivan Janek ; Homérov životopis podľa gréckeho originálu preložili Peter Kuklica a Ivan Janek], Homér, ca 8. stor. pred Kr., Martin : Thetis , 2011, 1. vyd., 290 s. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-05-3

Kráľ Oidipus ; Oidipus na Kolóne ; Antigona Sofokles ; [z gréckych originálov preložili Miloslav Okál, František Šubík ; ilustrácie Jozef Mužila], Sofokles, okolo 496-406 pred Kr., Martin : Thetis , 2011, [1. vyd.], 294 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-02-2

O nebi ; O vzniku a zániku Aristoteles ; [z gréckeho originálu preložil, poznámky k preloženým dielam a štúdiu Aristoteles, jeho život a dielo napísal Miroslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila], Aristoteles, 384-322 pr. Kr., Martin : Thetis , 2012, [1. vyd.], 249 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-08-4

Listy Luciliovi I-X Seneca ; [z latinského originálu preložil, úvodnú štúdiu a poznámky napísal Miloslav Okál ; ilustrácie na obale Jozef Mužila], Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 pred Kr.-65 po Kr., Martin : Thetis , 2012, 1. vyd., 283 s. tab. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-10-7

Listy Luciliovi XI-XX Seneca ; [z latinského originálu preložil, úvodnú štúdiu a poznámky napísal Miloslav Okál ; ilustrácie na obale Jozef Mužila], Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 pred Kr.-65 po Kr., Martin : Thetis , 2012, 1. vyd., 277 s. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-11-4

O šťastnom živote I Epikuros ; [preložil a poznámky napísal Miloslav Okáll], Epikuros, 341-270 pr. Kr., Bratislava : Thetis , 2013, 1. vyd., 269 s. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-14-5

O šťastnom živote II Epikuros ; [z grécko-latinského originálu preložil a poznámky napísal Miloslav Okál], Epikuros, 341-270 pr. Kr., Bratislava : Thetis , 2013, 1. vyd, 213 s. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-15-2

Acharňania ; Jazdci Aristofanes ; [podľa gréckych originálov preložil, poznámky, vysvetlivky a štúdiu Aristofanes a aténska demokracia (1. časť) napísal Miloslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila], Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Martin : Thetis , 2014, 1. vyd., 301 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-18-3

Životopisy Perikles, Fabius Maximus, Demosthenes, Cicero Agis, Kleomenes, Tiberius a Gaius Gracchus Plutarchos ; [preklad podľa gréckych originálov, štúdie Život, dielo a vplyv Plutarcha, Rímsky senát, poznámky a vysvetlivky napísal Miloslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila], Plútarchos, pred 50-po 120, Martin : Thetis , 2014, 1. vyd, 317 s. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-16-9

Mier ; Plutos Aristofanes ; [podľa gréckych originálov preložil, poznámky, vysvetlivky a štúdiu Aristofanes a aténska demokracia napísal Miloslav Okál ; ilustrácie: Jozef Mužila], Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Martin : Thetis , 2014, 1. vyd., 257 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-20-6

Oblaky ; Osy Aristofanes ; [podľa gréckych originálov preložil, poznámky, vysvetlivky a štúdiu Aristofanes a aténska demokracia napísal Miloslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila], Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Martin : Thetis , 2014, 1. vyd., 341 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-19-0

Lysistrata Aristofanes ; [podľa gréckeho originálu preložil a štúdiu Aristofanes a aténska demokracia, poznámky a vysvetlivky napísal Miloslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila], Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Martin : Thetis , 2015, 1. vyd., 233 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-21-3

Myšlienky k sebe samému Marcus Aurelius ; [z gréckeho originálu preložil, štúdiu Život a dielo Marca Aurelia, poznámky a vysvetlivky napísal Miloslav Okál], Martin : Thetis , 2015, 1. vyd., 145 s. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-23-7

Sviatok žien ; Ženy na sneme Aristofanes ; [podľa gréckych originálov preložil, štúdiu Aristofanes a aténska demokracia, poznámky a vysvetlivky napísal Miloslav Okál ; ilustrácie Jozef Mužila], Aristofanés, ca 446-ca 380 pred Kr., Martin : Thetis , 2015, 1. vyd., 281 s. ilustr. 21 cm, ISBN: 978-80-89520-22-0

Napísali o ňom:

Dr. MILOSLAV OKÁL: GRÉCKI ATOMISTI A EPIKUROS J. Bodnár, J., Bodnár, Filozofický časopis Slovenskej akadémie vied . -Roč. 9, č. 4 (1954), s. 369-371

Homéros, Ílias. Prel. M. Okál. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1962, 620 str. J. Horecký, Horecký, Ján, 1920-2006, Homér,, ca 8. stor. pred Kr.,, Slovenská reč . -Roč. 28, č. 3 (1963), s. 187-189

Dva básnické listy Martina Rakovského Miroslav Okál, Okál, Miloslav, 1913-1997, Rakovský, Martin,, 1535-1579, slovenská poézia, umelecká literatúra, 35-40 s, odtlačok z:  Zprávy Jednoty klasických filologů 10/1968, s. 35-40, autor: Daniel Škoviera, Miloslav Okál – prvý slovenský profesor klasickej filológie

Hold statočnej práci. /Okál, Miloslav./ Daniel Škoviera, Nové slovo . -Roč. 20, č. 49 (1978), s. 23

Miloslav Okál: Život a dielo Martina Rakovského Jozef Kuzmík ; Miloslav Okál, Slovenské pohľady . -Roč. 96, č. 2 (1980), s. 133-135

Okál, Miloslav: Život a dielo Martina Rakovského Eva Tkáčiková ; Miloslav Okál, Slovenská literatúra . -Roč. 27, č. 5 (1980), s. 481-483

Náš hosť Miloslav Okál Peter Kerlik, Miloslav Okál, Revue svetovej literatúry . -Roč. 16, č. 2 (1980), s. 177-180

Nestor slovenskej klasickej filológie Peter Kuklica, Okál, Miloslav,, 1913-1997, Pravda . -Roč. 64, č. 285 (2. 12. 1983), s. 5

Monumentálny portrét Daniel Škoviera ; Miloslav Okál, Rakovský, Martin, Nové slovo . -Roč. 26, č. 17 (1984)

Významná heuristická práca Jozef Kuzmík ; Miloslav Okál, Kuzmík, Jozef, 1921-2001, Rakovský, Martin, Slovenská literatúra . -Roč. 31, č. 2 (1984), s. 181-183

Literárny týždenník . -Roč. 6, č. 49 (1993), s. 3, Kuzmík, Jozef, 1921-2001, Literárny týždenník . -Roč. 1, č. 10 (1988), s. 2

Jubileum Miloslava Okála Jozef Kuzmík ; Miloslav Okál, Slovenská literatúra . -Roč. 35, č. 6 (1988), s. 555-556

Bumerang sa vracia Miloslav Okál ; Jozef Špaňár, Okál, Miloslav, 1913-1997, Literárny týždenník . -Roč. 2, č. 40 (1989), s. 5

K problémom prekladu a metriky Daniel Škoviera, Slovenské pohľady . -Roč. 107, č. 5 (1991), s. 139-142

Priekopnícka práca Július Špaňár, Špaňár, Július, 1917-2007, Literárny týždenník . -Roč. 4, č. 10 (1991), s. 5

Dal Slovákom Homéra Miloslav Okál, Lenka Berová, Okál, Miloslav, 1913-1997, Historická revue . -Roč. 3, č. 10 (1992), s. 28-29

Záslužná monografia Peter Kuklica, Romboid . -Roč. 27, č. 5 (1992), s. 82-84

Jubileum klasického filológa Peter Kuklica, Kuklica, Peter, 1933-, Okál, Miloslav,, 1913-1997,, Literárny týždenník . -Roč. 6, č. 49 (1993), s. 3

Manželstvo na diaľku Štyridsaťdva rokov sa navštevujú Viera Václavková, Okál, Miloslav,, 1913-1997, Život . -Roč. 43, č. 43 (1993), s. 26-27

Profesor Miloslav Okál osemdesiatročný Daniel Škoviera, Škoviera, Daniel, 1946-, Slovenská literatúra . -Roč. 40, č. 6 (1993), s. 456-457

Ušľachtilá náplň života Jozef Hrabovský, Okál, Miloslav,, 1913-1997, Literárny týždenník . -Roč. 6, č. 48 (1993), s. 2

Ušľachtilá náplň života Profesor Miloslav Okál sa dožíva osemdesiatky Jozef Hrabovský, Republika . -Roč. 1, č. 196 (20. 11. 1993), s. 9

Miloslav Okál Konštantín Palkovič, Palkovič, Konštantín, 1919-2008, Slovenské národné noviny . -Roč. 5 (9), č. 1 (1994), s. 4 , ISSN:0862-8823

Miloslav Okál osemdesiatročný : K výstave tvorby jubilanta v Univerzitnej knižnici Dušan Lechner, Bulletin Slovenskej asociácie knižníc . -Roč. 2, č. 1 (1994), s. 21-22

Prof. Miloslav Okál osemdesiatročný Konštantín Palkovič, Palkovič, Konštantín, 1919-2008, Slovenská reč . -Roč. 59, č. 1 (1994), s. 55-56

Rozhovor s profesorom Miloslavom Okálom Miloslav Okál, Proglas . -Roč. 5, č. 2 (1994), s. 6-7

Prof. Miloslav Okál osemdesiatročný Klára Buzássyová, Buzássyová, Klára, 1938-, Slavica slovaca . -Roč. 29, č. 1 (1994), s. 63-64

Logos epitafios Peter Kuklica, Okál, Miloslav,, 1913-1997, Literárny týždenník . -Roč. 10, č. 10 (1997), s. 2 , ISSN:0862-5999

Za profesorom Okálom 1. 12. 1913 Hubová – 22. 2. 1997 Bratislava Daniel Škoviera, Slovenská literatúra . -Roč. 44, č. 1-2 (1997), s. 136-137

Presný vedecký jazyk v preklade Životopisov slávnych filozofov Ján Kačala, Kačala, Ján, 1937-, Diogenes Laertios, — slovenské preklady, Okál, Miloslav,, 1913-1997, Kultúra slova . -Roč. 43, č. 2 (2009), s. 71-81 , ISSN:0023-5202

Prvý slovenský profesor klasickej filológie pocta Miloslavovi Okálovi Tomáš Mikolaj, Učiteľské noviny . -Roč. LX, č. 31(2013), s. 14 , ISSN:0139-5769

Prvý slovenský profesor klasickej filológie, Erika Brodňanská, Filozofická fakulta PU, Jazyk a kultúra číslo 17-18/2014

Miloslav Okál prvý slovenský profesor klasickej filológie Daniel Škoviera ; [bibliografiu zostavili: Lýdia Karkabi a Daniel Škoviera], V Bratislave : Univerzita Komenského V Trnave : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity , 2013, 1. vyd., 278 s. fotogr. 21 cm, ISBN: 978-80-223-3455-6

Klasický filológ Miloslav Okál zostavili Daniel Škoviera, Ľudmila Buzássyová, Jana Grusková ; autori kapitol Marcela Andoková … [et al.], V Bratislave : Univerzita Komenského , 2014, 272 s. faks., fotogr., geneal. tab., ilustr., tab. 24 cm viaz. príl. Rodokmeň, IBAN: 978-80-223-3809-7

Zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Professor Miloslav Okál, Graecolatina et Orientalia XXXV–XXXVI, 2014, pp. 123–148 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

ZVUKOVÉ DOMUMENTY:

Ó, otec, syn-matka, dcéra! zvukový dokument Slávne svetové monológy-Antika, Bratislava : Opus , 1980, 1 gramofónová platňa 33 stereo 30 cm

KONZULTÁCIE DIPLOMOVÉ, DIZERTAČNÉ PRÁCE:

Počiatky vydávania antickej literatúry na Slovensku diplomová práca diplomant: Dagmar Sedláková ; školiteľ: Gabriela Žibritová ; konzultant: Miloslav Okál, V Bratislave : Filozofická fakulta Univerzity Komenského , 1976/77, 73 s. 30 cm

Mýtický osud a slobodné konanie v dramatickom diele Euripida Kand. diz. práca Jana Bartosiewiczová ; Univerzita Komenského, Filozofická fakulta ; Miloslav Okál, Bratislava : s.n. , 1978, 136 s. 30 cm.

Martin Rakovský – knihy zadarmo na stiahnutie

Práve pánovi profesorovi Okálovi treba priznať najväčšiu zásluhu na „znovuobjavení“  Martina Rakovského: okrem toho, že vydal jeho zobrané spisy v originálnej latinčine (Opera omnia), ich aj preložil do slovenčiny (Zobrané spisy), napísal dvojdielnu knihu Život a dielo  Martina Rakovského a venoval sa aj histórii prvých piatich generácií rodu Rakovskovskovcov (bratia Martin, Matej a Mikuláš patria do štvrtej generácie).

Read more: http://zlatyfond.sme.sk/autor/103/Martin-Rakovsky#ixzz41GS17zfz

Šišmišová, Karin: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. XXIX. Fondy 211 – 232 (okrem 216). Martin : Slovenská národná knižnica, 2006.

220 Miloslav Okál (1913 – 1997)

VZŤAHY MILOSLAVA OKÁLA A ČESKÝCH KLASICKÝCH FILOLÓGOV NA ZÁKLADE VZÁJOMNEJ KOREŠPONDENCIE

.

Turčiansko Teplické elégie Ján Valentini ; zost. Augustín Rebro ; prel. Miloslav Okál, Valentini, Ján, 1756-1812, Martin : Osveta , 1986, 1. vyd., 43 s. obr.

.

Komentáre sú uzavreté.