Andrej Ladislav Žiak

Andrej Ladislav Žiak

*24.10.1905 Slovany † 10.02.1989 Bratislava

Generálny poradca Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v., generálny dozorca ECAV, člen generálneho presbyterstva ECAV, politik, poslanec SNR, verejný činiteľ, učiteľ, spisovateľ, učastník SNP, kantor, organista, knihovník, kronikár, prof. na bohosloveckej fakulte UK, spoluredaktor Cirkevných listov, redaktor časopisu Evanjelický učiteľ.

Účastník protifašistického odboja a SNP. Po 1945 významný činiteľ mierového hnutia na Slovensku.

Jeho spätosť s evanjelickou cirkvou má svoje korene v Slovanoch v Turci, kde sa mu dostalo rodičovskej evanjelicko-kresťanskej výchovy. Táto výchova ho pozitívne ovplyvnila, určila jeho životný smer, dala mu dobrú životnú orientáciu, čo mu pomáhalo pri jeho rozhodovaniach v spletitých okolnostiach života.

Ľudovú školu navštevoval v Slovanoch, meštianku v Martine, 1920-1924 učiteľský ústav v Turčianskych Tepliciach, absolvoval univerzitné kurzy z ekonómie, dejín a literatúry. Kvalifikáciu učiteľa pre 2. stupeň získal v Prešove. V rokoch 1924-1938 pôsobil ako učiteľ a organista v Slovenskom Pravne, 1938-1947 riaditeľ ev. ľud. školy, organista a externý učiteľ na meštianskej škole v Novom Meste nad Váhom, 1947-1960 riaditeľ meštianskej školy vo Zvolene, 1960-1970 profesor spoločenských vied na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, od 1970 na dôchodku v Bratislave. Zúčastnil sa na rozvoji družstevníctva v Turci. Účastník protifašistického odboja a SNP. Po 1945 významný činiteľ mierového hnutia na Slovensku. Pôsobil v Ekumenickej rade cirkví v Československu. Ako učiteľ sa venoval práci s mládežou, založil spevokol, pôsobil ako knihovník a kronikár obce. Po 1960 sa venoval výchove a vzdelávaniu kňazov a prednášal na teologických kurzoch. Autor a spoluautor viacerých učebníc náboženstva.

Ako učiteľ v Slovenskom Pravne sa pričinil o výstavbu meštianskej školy. Za jeho pôsobenia v Slovenskom Pravne kňazská stanica bola dvakrát vyprázdnená, a tak za 4 roky on zaopatroval cirkevný zbor. Neodmysliteľnou časťou práce jeho života je aj jeho kantorská služba, podnietená láskou k hudbe a nábožnej piesni. Všade kde pôsobil bol súčasne aj kantorom. V Novom Meste nad Váhom sa zapojil do protifašistického odboja, za čo bol aj zatvorený. Bol zvolený do Ústredného výboru Svetovej rady cirkvi na roky 1968-1975. Patrí medzi zakladateľov kresťanskej mierovej konferencie a dlhý čas pracoval v jej výbore. Zakladateľ potravného družstva.  V roku 1935-1939 spoluautor Cirkevných listov. 1937-1942 zodpovedný redaktor a v rokoch 1943-1944 hlavný redaktor časopisu Evanjelický učiteľ. Člen Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví, 1951-1989 generálny dozorca Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.. Tajomník Spolku ev. učiteľov 1949-1970.

Ocenenia: 1945 Československý vojnová kríž -1939, 1945 Československý Červený kríž -1939, 1948 Za odbojovú antifašistickú činnosť, 1948 Vyznamenania februárového víťazstva, 1949 Rad 25. februára – 1948, Pamätný odznak druhého národného odboja, 1955 Rad republiky, 1956 Československá mierová cena, 1959 Strieborná medaila Svetovej rady mieru, 1965 Pamätná medaila k 20. výročiu SNP, 1965 Rad republiky.

.

Zúčastnil sa na zostavení slovenského spevníka náboženských piesní.

Evanjelický spevník Andrej Žiak:

175

Ó Duchom Svätým naplň nás, Ty večný bože sám, nech cíti aj dnes ľudstvo zas Tvojej lásky plam.

Ó, zošli Ducha tichosti, / daj svetlo spasenia/ a Duchom pravdy, milosti  / stvor nové stvorenia!

Do hlbín slova Božieho, / Ježiši, uveď nás, / nech mocou Ducha Svätého / počujem tvoj hlas.

Tvoj príkaz chceme zachovať, / otvor srdcia aj um / a pomôž verne zvestovať / nám evanjelium.

Aj Tvoju, Spasiteľu náš, / smrť chceme zvestovať, / kým nezostúpiš v sláve zas / nad svetlom kraľovať.

651

Výčitky ma sužujú, ťažko zhrešil som, zradil lásku otcovskú, zradil rodný dom.

Za rozkošou som išiel, hriechom zviesť sa dal, / o česť, majetok prišiel, žobrákom sa stal.

Teraz slúžim u cudzích, opustený, sám, / chatrč mi je obydlím a hrozný hlad mám.

Spomínam ponížený na otcovský dom, / ako otrok posledný chcel by som byť v ňom.

K otcovi  sa navrátim, láskavý je, viem, / keď kajúcne odprosím, milosť dostanem.

Otec náruč otvoril, syna privinul, / syn na srdci otcovskom opäť spočinul.

.

Publikačná činnosť

ČLÁNKY:

Sväz slovenského učiteľstva a poštátnenie školstva Andrej Žiak, Národná škola slovenská : orgán Slovenskej obce učiteľskej . -Roč. 15, č. 5-6 (1936-1937), s. 78-79.

Za zlepšenie výživy nášho ľudu Andrej Žiak, Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl . -Roč. 7, č. 9 (1962), s. 193-[195]

Bedřich Smetana patrí aj nám Andrej Žiak, Evanjelický posol spod Tatier . -Roč. 64, č. 9 (1974), s. 104

K 150. výročiu narodenia L.N. Tolstého Andrej Žiak, Evanjelický posol spod Tatier . -Roč. 68, č. 20 (1978), s. 232-233.

Kde je láska – tam je Boh L.N. Tolstoj ; Andrej Žiak, Evanjelický posol spod Tatier . -Roč. 68, č. 21, 22 (1978), s. 246-247, 258-259.

Jubileum Augsburského vyznania Príhovor na slávnostnom zhromaždení Generálneho presbyterstva, Generálnej rady a bratislavského zboru vo Veľkom chráme 4. 7. 1980 Andrej Žiak, Evanjelický posol spod Tatier . -Roč. 70, č. 17 (1980), s. 196-197.

Žalm 68 Víťazná mierová pieseň Andrej Žiak, Evanjelický posol spod Tatier . -Roč. 72, č. 14 (1982), s. 162.

Ešte k 150. výročiu smrti J.W. Goetheho Z jeho rozhovorov s Eckermannom Andrej Žiak, Evanjelický posol spod Tatier . -Roč. 72, č. 14 (1982), s. 165.

Otváracia reč na Generálnom konvente 1987, ktorú predniesol Andrej Žiak, generálny poradca Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v ČSSR Andrej Žiak, Cirkevné listy . -Roč. 101, č. 1 (1988), s. 12-13

KNIHY:

Svetlo učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre štvrtý ročník ľudových škôl (1 čiastka druhého diela) sostavili Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1939, 2. opr. vyd., 74 s.

Svetlo učebnica evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre štvrtý ročník ľudových škôl 2. diel , 1. čiastka sostavili Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1939], 2. opr. vyd., 74 s.

Svetlo učebnica evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre štvrtý ročník ľudových škôl 2. diel 1. čiastka sostavili Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1940, 58 s.

Svetlo Učebnica evanjelického A. V. kresťanského náboženstva, Lipt. sv. Mikuláš : Tranoscius , 1941, 2. opravené vyd., 76 s.

Svetielko prvouka evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre prvý ročník ľudových škôl (1. čiastka prvého diela) sostavili Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1941, 75 s.

Svetlo učebnica evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre štvrtý ročník ľudových škôl 2. diel 1. čiastka sostavili Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1941], 3. vyd., 53 s.

Svetielko prvouka evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre prvý ročník ľudových škôl prvá čiastka prvého diela, Liptovsmký Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1941, 3. vyd., 75 s.

Svetielko prvouka evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre druhý ročník ľudových škôl, Liptovsmký Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1941, 3. vyd., 41 s.

Svetielko prvouka evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre druhý ročník ľudových škôl Andrej Žiak, Ľ. Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1941, II. vydanie, 41 s.

Svietielko prvouka evanjelického a. v. Kresťanského náboženstva pre druhý ročník ľudových škôl, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1941, 2. oprav. vyd., 41 s.

Prvouka evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre III. ročník ľudových škôl Andrej Žiak, Ľ. Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1941, 39 s.

Svetlo učebnica evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre piaty ročník ľudových škôl 2. diel 2. čiastka sostavili Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1941], 3. vyd., 76 s.

Slovo Božie a sviatosti učebnica a čítanka evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre šiesty ročník ľudových škôl sostavili Ľudovít Šenšel a Andrej Žiak, V Liptovskom Sv. Mikuláši : Tranoscius , [1941], 2. preprac. vyd. 109 s.

Učeník Pánov učebnica evanj. kresťanského a.v. náboženstva pre učňovské a ľudové školy hospod. Andrej Žiak, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1942, 69 s.

Ručné práce pomocná kniha ručných prác chlapčenských pre meštianske školy a vyššie triedy ľudových škôl Štefan Kubovčík, Andrej Žiak, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1943, 163 s.

Svetlo učebnica evanjelickeho a.v. kresťanského náboženstva pre štvrtý ročník ľudových škôl Prvá čiastka druhého diela sostavili: Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1943, Druhé opravené vydanie, 74 s.

Svetielko prvouka evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 1. ročník ľudových škôl <Prvá čiastka prvého diela> sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1947], 3. vyd., 75 s.

Svetielko prvouka evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 2. ročník ľudových škôl sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1948], 3. vyd., 41 s.

Svetielko prvouka evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 2. ročník národných škôl sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1948], 4. zmen. vyd., 43 s.

Svetielko prvouka evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 3. ročník národných škôl sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1948], 4. zmen. vyd., 51 s.

Svetlo učebnica avenjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 5. ročník ľudových škôl <2. čiastka 2. diela> sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1948], 3. vyd., 76 s.

Svetlo učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 4. ročník ľudových škôl <1. čiastka 2. diela> sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1948], 3. vyd. 74 s.

Svetlo učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre štvrtý ročník národných škôl, Liptovsmký Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1948, 4., zmenené vyd., 76 s.

Svetlo učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 4. ročník národných škôl sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1948], 4. zmen. vyd., 67 s.

Svetlo učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 5. ročník národných škôl sost. Andrej Žiak a Ľudovít Šenšel, Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius , [1948], 4. zmen. vyd., 69 s,
Svetlo učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre piaty ročník národných škôl, Liptovsmký Sv. Mikuláš : Tranoscius , 1948, 4., zmenené vyd, 69 s.

Svetlo učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre 4. a 5. ročník stredných škôl (autor Andrej Žiak), Liptovský Mikuláš : Tranoscius v CN, Bratislava , [1955], 6. vyd., 132 s.

Slovo božie učebnica ev. a. v. kresťanského náboženstva pre 6. roč. stred. škôl autor: Andrej Žiak, Bratislava : CN Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1956, 146 s.

S parlamentnou delegáciou po Juhoslávii ; Reportážne črty z cesty Juhosláviou Andrej Žiak, Jozef Vajzer, Bratislava : Slovenský výbor obrancov mieru , 1956, 98 s.

Evanjelická cirkev v dejinách a v učení učebnica ev. a. v. kresťanského náboženstva pre 7. roč. stred. škôl : zost. Učebnicová kom. Slov. ev. a. v. cirkvi návrh učeb. textov priprav. Andrej Žiak, Bratislava Liptovský Mikuláš : CN : Tranoscius , 1957, 125 s.

Slovo Božie učebnica ev. a. v. kresťanského náboženstva pre 6. roč. stred. škôl autor: Andrej Žiak, Bratislava : CN , 1957, 146 s.

Svetielko prvouka evanjelického a.v. kresťanského náboženstva pre 2. a 3. roč. stredných škôl zost. Učebnicová komisia Slov. ev. a.v. cirkvi ; návrhy učebných textov priprav. Andrej Žiak, Liptovský Mikuláš : Tranoscius Bratislava : CN , 1958, 119 s.

Biblické histórie Andrej Žiak, Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1985, 3. vyd., 317 s.

Svetlo Učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre štvrtý a piaty ročník stredných škôl, Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1959, 7. vyd., 131 s.´

Slovo Božie učebnica ev. a. v. kresťanského náboženstva Andrej Žiak ; zost. Učebnicová komisia Slov. ev. a. v. cirkvi, Bratislava : CN Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1966, 153 s.

Evanjelická cirkev v dejinách a v učení učebnica evanjelického a.v. kresťanského náboženstva zost. Učebná komisia Slov. ev. a.v. cirkvi ; návrh učeb. textov pripr. Andrej Žiak, Bratislava : CN Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1967, 123 s.

Biblické dějiny Učebnica pre evanjelickú mládež a biblická čítanka pre evanjelické domácnosti, Bratislava : CN , 1968, 296 s.

Biblické histórie učebnica pre ev. mládež a bibl. čítanka pre ev. domácnosti Andrej Žiak, Bratislava : CN Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1970, 302 s.

Svetielko prvouka ev. a.v. kresťanského náboženstva pre 2. a 3. roč. ZDŠ Andrej Žiak ; spoluprac. Učebnicová komisia Slov. ev. a.v. cirkvi, Bratislava : CN Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1970, 121 s.

Svetlo. Učebnica ev. a.v. kresťanského náboženstva pre 4. a 5. ročník ZDŠ obsahuje 1.,2. a 3. čiastku Lutherovho Malého katechizmu; vhodné state z biblickej histórie; výpovede z Písma svätého a modlitby; doplnkové mravoučné a vieroučné čítanie Andrej Žiak ; spoluprac. Učebnicová komisia, Bratislava : CN Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1970, 146 s.

Svetlo Učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre štvrtý a piaty ročník základných deväťročných škôl, Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1970, 1. vyd., 146 s.

Svetlo Učebnica evanjelického a. v. kresťanského náboženstva pre štvrtý a piaty ročník základných deväťročných škôl, Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1971, 2. vyd., 146 s.

Svetlo učebnica ev. a. v. kresťanského náboženstva pre 4. a 5. roč. ZDŠ Andrej Žiak, Bratislava : CN Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 1971, 2. preprac. vyd. 146 s.

Biblické histórie Učebnica pre evanjelickú mládež a biblická čítanka pre evanjelické domácnosti Andrej Žiak, Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo S.l. : Tranoscius v Lipt. Mikuláši [vyd.] , 1985, 3. vyd., 319 s.

KALENDÁRE:

Tranovský evanjelický kalendár 1981. Roč. 81 ; Ján M. Juráš, Jozef Kmeť, Ján M. Petrík, Pavel Pališín, Andrej Žiak, Štefan Pavelka, Bratislava : CN S.l. : Tranoscius v Liptovskom Mikuláši [vyd.] , 1980, 160 s., 12 AH Ilustr. Fot.

Tranovský evanjelický kalendár 1982 Na obyčajný rok po narodení Krista Pána ; Ján M. Juráš, Jozef Kmeť, Ján Michalko, Pavel Pališín, Ján M. Petrík, Andrej Žiak, Štefan Pavelka, Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo S.l. : Tranoscius v Liptovskom Mikuláši [vyd.], 1. vyd., 160 s., 12 AH Tb. Fot.

Tranovský evanjelický kalendár l983. Roč. 83 ; Štefan Pavelka, Pavel Gábriš, Jozef Kmeť, Ján M. Petrík, Pavel Pališín, Andrej Žiak, Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo S.l. : Tranoscius v Lipt. Mikuláši [vyd.] , 1983, 1. vyd., 160 s., 12 AH Fot.

Tranovský evanjelický kalendár na rok 1984. Roč. 84 Na priestupný rok po narodení Krista Pána ; Pavel Gabriš, Jozef Kmeť, Dušan Ondrejovič, Pavel Pališín, Andrej Žiak, Štefan Pavelka, Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo S.l. : Tranoscius v Lipt. Mikuláši [vyd.] , 1983, 1. vyd., 160 s., 12 AH Tb. Fot.

Tranovský evanjelický kalendár. Roč. 85 ; Pavel Gabriš, Jozef Kmeť, Dušan Ondrejovič, Pavel Pališín, Andrej Žiak, Štefan Pavelka, Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo S.l. : Tranoscius v Lipt. Mikuláši [vyd.] , 1984, 1. vyd., 160 s., 12 AH Fot.

Tranovský evanjelický kalendár 1989. Roč. 89 Na obyčajný rok po narodení Krista Pána ; Pavel Gabriš, Ján Lacko, Dušan Ondrejovič, Vladimír Šefranko, Andrej Žiak, Viera Mareková, Štefan Pavelka, Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo S.l. : Tranoscius v Lipt. Mikuláši [vyd.] , 1988, 160 s.

Tranovský evanjelický kalendár 1990. Roč. 90 Na obyčajný rok po narodení Krista Pána ; Pavel Gabriš, Ján Lacko, Dušan Ondrejovič, Vladimír Šefranko, Andrej Žiak, Štefan Pavelka, Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo S.l. : Tranoscius v Lipt. Mikuláši [vyd.] , 1989, 1. vyd., 160 s.

Napísali o ňom:

K 75. narodeninám brata generálneho dozorcu Andreja Žiaka Ján Thomka, Evanjelický posol spod Tatier . -Roč. 70, č. 20 (1980), s. 233.

Zomrel Andrej Žiak (sž) ; Andrej Žiak, Ľud . -Roč. 42, č. 39 (15. 2. 1989), s. 1.

Vyhnúť sa valcu, či kráčať s ním Slovensko 20. storočia: Ľudia a osudy – Andrej Žiak Jan Pešek, ISSN:1335-4051 Pravda . -Roč. 9, č. 268 (20.11.1999), , ISSN:1335-4051 [Príl.] Sobota . -S. 14

.

.

.

Komentáre sú uzavreté.