Symboly obce

ERB, PEČAŤ A VLAJKA

Na najstaršom známom pečatidle z r. 1796 je vyrytý kalich medzi dvomi vázami s ratolesťami. Iba podľa opisu ho J. Junas prekreslil do štítu a kresbu erbu doplnil týmto komentárom: ,,Erb obce z roku 1796 – dve vázy s ratolesťami, medzi nimi kalich, pravdepodobne znak olejkárstva”. Prof. Jozef Novák poznamenáva, že tento opis nie je správny. V pečatidle nad kalichom sú aj písmená IHS s latinským krížom a s dvoma hviezdičkami. Túto časť som r. 1972 považoval za neheraldický doplnok znaku. Kruhopis pečatidla znie: SIGIL (lum) : POSESIONIS SLOVAN ANNO 1796.

Presne podľa tohto pečatidla vzniká v roku 1821 nové. Aj v jeho poli je medzi dvomi vázičkami s kvetmi kalich. Aj tu sú nad kalichom vyrité písmená IHS s latinským krížom uprostred a nad písmenami I a S sú dve hviezdičky. Kruhopis pečatidla znie: SIGIL (lum). POSESIONIS . SLOVAN . ANNO 1821. Jeho otlačok sa našiel na dokumente z r. 1867. Ide nepochybne o cirkevný a rastlinný motív. Tento motív však nesymbolizuje patróna obce. V čase vzniku oboch spomenutých pečatidiel stála v obci kaplnka sv. Antona Paduanskeho, ktorému tieto znaky nijako neprislúchajú.

V prvej pol. 19. storočia obec používala vo svojom pečatidle uhorský štátny znak s dvojjazyčným kruhopisom: OBEC SLOWANI *SLOWAN HELSIK. Pečatidlo bolo vyhotovené v dvoch exemplároch – väčšie i menšie. Vyjadrovalo novú situáciu, pretože obec od roku 1773 patrila pod uhorskú komoru, ale v 19. storočí prešla pod študijný fond teda erár (Trnavskú univerzitu).

Historický symbol obce je nepochybne nezvyklý a pozoruhodný, preto v roku 2000 došlo k jeho obnove. Je na ňom zachovaný motív z pôvodného starého pečatidla.  V modrom štíte zlatý kalich s dvomi nodusmi, sprevádzaný po bokoch dvomi striebornými dvojuchými vázičkami, v každej po tri červené zlatostredé kvety na zlatých listnatých stopkách, to všetko prevýšené zlatým krížom, vyrastajúcim zo stredného písmena Kristovho monogramu IHS, s dvomi strieborními osemhrotými   hviezdami nad krajnými literami.

Vlajka obce pochádza tiež z roku 2000. Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), modrej (1/8), červenej (1/8), žltej (2/8), bielej (1/8), modrej (1/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Najnovšia pečať pochádza z roku 2000, je s kruhopisom OBEC SLOVANY.

Symboly obce Slovany sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-210/2000.

Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1b Symboly obce nie je možné používať bez súhlasu obce.

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Zachovala sa aj staršia suchá pečať obce na dokumente z roku 1770, ale je nečitateľná.

Odtlačok pečate obce z najstaršieho pečatidla na dokumente z roku 1770.

Odtlačok pečate obce Slovany na dokumente z roku 1777.

Pečatidlo obce Slovany mosadzné z roku 1796.

Odtlačok pečate obce Slovany z pečatidla z roku 1821.

.

Ďalšie pečate obce Slovany používané v rokoch 1897, 1910, 1930.

.

Komentáre sú uzavreté.