Základné Informácie

Obec Slovany leží 15 km juhozápadne od okresného mesta Martin v západnej časti Turčianskej kotliny. Chotár obce má výmeru 1 430 hektárov a susedí s chotármi obcí Kláštor pod Znievom, Lazany, Valča, Ležiachovo a Rakovo. Vznik stredovekej obce sa očakáva počas 10. – 11. storočia, nepriamo je doložená už r. 1113. Prvá písomná zmienka je z roku 1252, kedy sa spomína ako Zem piatich dedín (Terra quinquae villarum in turuch) a bola súčasťou cirkevného majetku Kláštora pod Znievom. Pôvodne patrila znievskym premonštrátom, priamym zemepánom obce po celý stredovek bol znievsky prepošt. Začiatkom 16. storočia končí svoju existenciu kláštorská prepozitúra a nastáva boj o moc medzi feudálmi a obec Slovany mení často majiteľov, medzi ktorých patril aj Jiskrov prívrženec nebojsa, potom zemani Pongrác, Nyárry, Kostkovci a Révayovci. V roku 1582 je zmienka že Slovany a Ležiachov, (Socovce a Moškovec  - 16. pod. rodín.) majú spoločného richtára ,,sub uno indicatu”, resp. ,,sub uno indice”, zmienka trvá aj v roku 1629 a 1711 ,,habent unum indicum”. Bolo to aj kôli tomu, že richtár platil nižšie dane a v týchto obciach bolo dokopy len 29. poddanských rodín. V prípade Slovian a Ležiachova sa uvádza, že dva roky za sebou sa volí richtár zo Slovian, ktoré boli zrejme väčšou dedinou a tretí rok je vždy richtár z menšieho ,,Ležiakovä”. V roku 1586 daroval Rudolf II. prepozitúru jezuitom, ktorí na niekoľko desaťročí prevzali aj Slovany ako svoj majetok. Odpradávna boal obec situovaná na dôležitej komunikačnej ceste vedúcej z Ponitria na sever Slovenska. Slovany patrili do tzv. dŕžavia, kde koncom 16. storočia začala pod vedením jezuitov vznikať výroby liekov z rastlín tzv. olejkárstvo. V rokoch 1605 – 1636 patrila obec uhorskej šľachte Bocskayovcom. Od roku 1637 patrili Slovany znova jezuitom, kde ich znova uvideol cisár Ferdinand III. Od 1637 bol turčianskym prepoštom rektor trnavskej univerzity. Jezuiti v Slovanoch a v ich okolí založili jednu z dvoch papierní a rybníky, ktoré existujú dodnes. Po roku 1773 patrila obec uhorskej korune a bola v správe viacerých zemianskych rodov. V roku 1775 Mária Terézia zrušil jezuitskú rehoľu a jej majetky v Turci, spolu so Slovanmi, prešli do rúk Trnavskej univerzity a od roku 1777 peštianskej univerzite. Po odchode tohto rádu sa ľuďia naučili vyrábať liečivé oleje sami a potom ich predával podomovým obchodovaním po mnohých krajinách Európy a Ázie. Aj keď mala obec zvon z roku 1797 na ohlásenie požiaru v rokoch 1798 a 1799 vyhorela skoro celá obec, lebo žiadala Panstvo Zniev stavebné drevo na obnovenie ohňom zničenej obce a úľavu na stoličných daniach. Znievske panstvo zakúpila pre 11. dedín panstva v roku 1831 hasičské striekačky od viedenského fabrikanta Henricha Ircheho. V roku 1845 usadzovanie kolonistov z Čiech na pusté usadlosti (Slovany, Lazany, Ondrašová, Polerieka, Valča). 1846 prisťahovalci z Bavorska a Würtemberska. Poddanstvo Slovian trvalo až do roku 1848. V roku 1894 sa do Argentíny odsťahoval Michal Kluch z obce Slovany z Turčianskej stolice a je považovaný za najstaršieho slovenského prisťahovalca. Pracoval najskôr ako robotník v pivovare a cukrovare, neskôr si kúpil vlastný mlyn. Od roku 1901 do 1914 odchádzali obyvatelia obce aj do USA spolu 67. ľudí. Patrí k najznámejším olejkárskym a šafranickým (portálnym) obciam s typickými olejkárskymi murovanými domami. V Slovanoch boli remeselnícke dielne: kováča, obuvníka, krajčíra, stolára, tesára, rezbára, kolára, plechára, zámočníka, murára a mlyn. V Slovianskej doline sa nachádzajú rybníky a prameň minerálnej vody Smradľavá voda (Smradľavka) ,,vajcovka” sírovodíková kyselka. Slovianska dolina je súčasťou cyklotrasy, dolinou prechádza zeleno-značkovaný chodník z Valče smerom k osade Brčná cez sedlo pod Hnilickou Kýčerou do Rajca. Západná časť katastrálneho územia reprezentovaná priestorom Slovianskej doliny spadá do chráneného vtáčieho územia č. 13 Lúčanská Malá Fatra.  Slovianska Javorina bohaté lúky s výskytom chránených rastlín. Vysokú hodnotu má tiež prírodný pás pozdĺž rieky Turiec – územie Národnej prírodnej rezervácie okolo meandrujúceho vodného toku na východnom okraji katastrálneho územia obce. Z pozemkovej knihy z roku 1870 sa dozvedáme, že sa v Slovanoch pestoval chmeľ, v URBÁRE z roku 1607 je zmienka, že ho boli povinný poskytnúť. V minulosti sa v obci pestoval taktiež ľan, konope a šafrán, URBÁR z roku 1610 uvádza aj kapustu a sadenice zeleniny a záhradných rastlín, URBÁR zo začiatku 17. stor. aj pohanku, jačmeň a pšenicu a sladovnícky jačmeň. Obec je charakterizovaná ako klasická potočná dedina na oboch brehoch vetveného potoka Vríca s príjemnou nízkou hladinou zástavby, sledujúcou morfológiu terénu.

——————————————————————————————————————————————-

Kultúrno-historické pamiatky:

- Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi, neogotický, postavený v roku 1896 Stanislavom Zacharom, staviteľ v Kláštore pod Znievom, rodák z Valče, plány v roku 1893 zhotovil architekt Blažej Felix Bulla, z Martina.

- Evanjelický kostol z roku 1934, saviteľ Gejza PAVONI, Štubnianske Teplice.

- Kalvária (kamenná na cintoríne) z roku 1821

- Kaplnka sv. Anna (pôvodne len drevená socha) (18. stor)

- Kaplnka Sedembolestná Panna Mária (18. stor)

- Murovaný stĺp božia muka Sv. Veroniky (18. stor)

- Zvon z roku1797 (reliéf Sedembolestnej Panny Márie s dýkami v hrudi)

- Budova Obecnej školy z roku 1750

Zaniknuté pamiatky:

– Murovaný stĺp božia muka sv. Jána Nepomuckého z roku 1817

- Kaplnka sv. Antona Paduánskeho z roku 1856 ( náchádzala sa pod kat. kostolom)

- Kaplnka 18. stor. ( nachádzala sa v miestach evanjelického kostola)

- Požiarna strážnica s drevenou ochozou z roku 1886 zbúraná v roku 1992

——————————————————————————————————————————————-

Významné osobnosti spojené s obcou:

PhDr. Helena Anna Turcerová – Devečková

* 18. 02. 1886 Slovany  † 03. 11. 1964 Bratislava

Pseudonym: Dr. H. T. D-ová …

Prvá literárna historička na Slovensku, prvá Slovenka čo študovala a promovala za doktorku filozofie na Sorbone, účastníčka mierovej konferencie v Paríži, spisovateľka, učiteľka, prekladateľka, ale aj svetobežníčka a inšpektorka cudzích jazykov, diplomatka, politička, slovenská slavistka, kultúrna historička, tlmočníčka, dobrovoľníčka, divadelná ochotníčka a režisérka.

V roku 1919 bola členkou československej delegácie na Mierovej konferencii v Paríži. Obhájením dizertácie sa stala jednou z najuznávanejších autorít na štúrovskú problematiku.

Od roku 1920 členka vedeckého odboru pre históriu (neskôr Literárny a literárno-historický odbor) v Matici Slovenskej.

Na Vyššej obchodnej akadémií v Dolnom Kubíne kde pôsobila si všimla nadanie Ľudovíta Fullu a bolá prvá, ktorá rozoznala chlapcov talent a presvedčila jeho otca ,,aby mu nebránil ísť za hlasom nadania“ a na základe toho ho otec poslal na rok do maliarskej školy Gustáva Mallého do Bratislavy.

Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc.

* 14.06.1912 Slovany †30.11.1996 Bratislava

Zakladateľ odboru lekárska fyziológia na Slovensku, akademik Slovenskej akadémie vied, otec slovenskej fyziológie, dlhoročný prednosta Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Za vedeckú a vedecko-organizačnú aktivitu dostal prof. Antal početné, aj tie nejvyššie ocenenia od domácich a zahraničných odborných spoločností a od Slovenskej akadémie vied. Najviac si cenil ocebenie: The Award of the American Pavlovian Society.

Mimoriadne poctený sa cítil udelením veľkej Purkyňovej medaily na 33. Purkyňovom dni v Libochoviciach v roku 1992. Význam jeho osoby možno doložiť aj skutočnosťou, že miestom jeho posledného odpočinku je Nrodný cintorín v Martine, v srdci jeho rodného Turca.

Prof. PhDr. Miloslav Andrej Okál, DrSc.

* 01.12.1913 Slovany † 22.02.1997 Bratislava

Prvý slovenský univerzitný profesor klasickej filológie, významný klasický filológ svetového významu, literárny vedec, znalec a prekladateľ antickej humanistickej literatúry.

Doc. MUDr. Jozef Pakán, CSc.

* 15.06.1924 Slovany † 11.08.1999 Bratislava

Gynekológ, pôrodník, chirurg, vedeckéhý pracovník, spoluzakladateľ II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, účastník SNP.

JUDr. Július Porubský

* 07.02.1927 Slovany  † 18.10.2012 Bratislava

Prvý predseda Konfederácie politických väzňov na slovensku.

Je nositeľom Ceny Matice slovenskej za aktivity v slovenskom národnom živote, udelili mu ju 29. februára 2012 v Bratislave.

In memoriam mu bola v roku 2013 udelená Medaila prezidenta Slovenskej republiky. .

Dekan. Matej Tučko

* 18.02.1798 Slovany † 25.03.1845 Ivánka pri Nitre

Národovec, kazateľ, národný pracovník, buditeľ, bernolákovec, podporovateľ štúrovcov.

Patril medzi zakladateľov Tatrína, predchodcu Matice slovenskej, ktorého založenie v roku 1844 bolo jednou z najvýznamnejších kultúrnych udalostí slovenských dejín 19. storočia.

vdp. Jozef Junas

* 09.04.1819 Slovany † 13.05.1881 Chrenovec

Infirmár dištriktu, zakladateľ a knihovník cirkevnej knižnice v Chrenovci, zakladajúci člen Matice slovenskej.

15.04.1881 chrenovský farár Jozef Junas, rokák zo Slovian, venoval 1000 zl. Na výstavbu kostola v Slovanoch. Podieľal sa na založení Cirkevnej knižnice chrenovskej. Založil aj spolok striezlivosti, čím vytrhol Chrenovčanov z biedy a dlžoby.

D. P. prof. Th. Dr. Fidel Michal Riesner, CM

* 26.11.1836 Slovany  † 19.03.1916 v Grázi

Katechéta, prosynodálny examinátor, prefekt, spirituál, misionár, lazarista, zakladateľ a patrón Znievskeho gymnáziá.

Prof. Martin Matuškovič

* 03.11.1851 Slovany † 07.01.1919 Zvolen

Katechéta, čestný kanonik, asesor, fiškus, konzistoriálny sudca.

Dekan. Juraj Miko, kanonik

* 11.08.1874 Slovany † 05.02.1955 Kláštor pod Znievom

Kanonik, cirkevný škôldozorca a inšpektor, zakladateľ a patrón Znievskeho gymnáziá, predseda MO Matice Slovenskej vo Vrútkach.

Od roku 1902 sekretár kapit. kancelárie. V Tŕní založil Potravné družstvo r. 1909 a Úverné družstvo r. 1924. .

Andrej Ladislav Žiak

*24.10.1905 Slovany † 10.02.1989 Bratislava

Generálny poradca Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v., generálny dozorca ECAV, člen generálneho presbyterstva ECAV, politik, poslanec, učiteľ, spisovateľ, učastník SNP, kantor, organista, knihovník, kronikár, prof. na bohosloveckej fakulte UK, spoluredaktor Cirkevných listov, redaktor časopisu Evanjelický učiteľ.

Účastník protifašistického odboja a SNP. Po 1945 významný činiteľ mierového hnutia na Slovensku. Zúčastnil sa na zostavení slovenského spevníka náboženských piesní.

Ocenenia: 1945 Československý vojnová kríž -1939, 1945 Československý Červený kríž -1939, 1948 Za odbojovú antifašistickú činnosť, 1948 Vyznamenania februárového víťazstva, 1949 Rad 25. februára – 1948, Pamätný odznak druhého národného odboja, 1955 Rad republiky, 1956 Československá mierová cena, 1959 Strieborná medaila Svetovej rady mieru, 1965 Pamätná medaila k 20. výročiu SNP, 1965 Rad republiky.

Anton Horník

* 19.12.1905 Slovany † 24.02.1968 Martin

Fotograf, grafik, filmová reklama, fotograf a účastník SNP. Fotografoval politický, spoločenský a kultúrny život Martina i jeho predstaviteľov.

Venoval sa predovšetkým portrétnej a reklamnej fotografii, ale fotografoval aj predstavenia profesionálneho divadla v Martine a ochotníckych súborov a prehliadok.

Ako jeden z prvých fotografov na Slovensku sa Anton Horník pokúšal aj o farebnú fotografiu. V roku 1973 získal striebornú medailu v odbore portrétnej fotografie na Celoštátnej výstave fotografov odborníkov v Prahe. .

senátor. Jozef Barinka

* 05.09.1860 Valašské Klobúky † 26.04.1940 Slovany

Katolícky učiteľ, politik, senátor v prvom Národnom zhromaždení v Prahe.

Usiloval sa o rozvoj národnej kultúry a veľkú pozornosť venoval otázkam školstva a výchovy v katolíckom duchu. Učiteľské povolanie zastával plných 50 rokov a pred vznikom Československa viedol boj proti uzákoneniu civilného manželstva.

kapitán.  Jozef Štefan Matula

* 20.08.1910 Valča †08.10.1944 Hájniky 27.05.1945 Slovany

Učiteľ, riaditeľ školy, účastník SNP, veliteľ dobrovoľného hasičského zboru vo Valči.

Vyznamenania: Rád SNP II. triedy, In memoriam – menovaný za kapitána tankového vojska v zálohe od 01.10.1944, Vojnový kríž, Za obranu Slovenska 1939, Za účasť v SNP 1944-1946.

Peter Róchus Galan

* 25.11.1912 Hubová, Slovany, † 26.07.1973 Bratislava

Pseudonym: Skalanovič, Ružomberský

Kňaz, náboženský publicista, vydavateľ, prekladateľ, cirkevný aktivista, trpiteľ za vieru.

Počas štúdia na Znievskom gymnáziu býval v Slovanoch u Okálov (1930-1935). Tajomník MO Matice Slovenskej v Slovanoch založeného 02.03.1934.

Ondrej Hodža

* 15.09.1819 Rakša † 28.07.1888 Sučany

Pseudonym: Maťko zo Slovian

Národnokultúrny pracovník, evanjelický kňaz, turčiansky senior, spoluzakladateľ  Tatrína, spoluzakladateľ a člen výboru MS.

Autor ľudovýchovnej prózy Maťko zo Slovian o aktuálnych národných problémoch. Dielo: Maťko zo Slovian , In: Národný kalendár 1, 1866, Maťko zo Slovian zase rozpráva. In: Národný kalendár 2, 1867.

Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

* 1943 Ružomberok, Slovany, Košice.

Docent v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Habilitačná práca: PRÍNOS SIMULTÁNNEHO MODELOVANIA RÁDIOBILOGICKÝCH ÚČINKOV V RADIAČNEJ ONKOLÓGII.

Ocenenia: Ceny SLS za najlepšie publikácie v rokoch 1987 a 1991.

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Slovenská lekárska spoločnosť SLS, Spoločnosť rádioterapie, rádiobiologie a fyziky SRTBF, člen výboru od r. 1998.

ESTRO – European Society of Radiation Oncology,                                                               EFOMP – European Federation organization of Medicial Physicists.

.

——————————————————————————————————————————————-

V roku 1598 sa tu nachádzalo 21 sedliackych a 13 želiarskych domov.

V roku 1689 bol Juraj Polony od rektora Trnavského kolégia obdarovaný kúriou v Slovanoch a učinený slobodníkom za zásluhy v roku 1677, ktorý nasadením vlastného života spravoval Znievske panstvo ako úradník a zachránil archív prepozitúry.

V roku 1696 v obci 40 sedliackych a 6 želiarskych rodín, rychtár bol Matej Mikulášoviech. V roku 1720 tu bolo 41 rodín, z nich bolo 27 poddaných, 13 želiarskych a 1 slobodná – Poloni Ján a Polony Andrej (1715), Jozef Poloni a brat Ján (1718),                         zač 18. stor. zmrel Juraj Poloni (v SNA BA sa zachoval jeho testament v slov.).

V roku 1750 úradné ščítanie remeselníkov 87.                                                                            V roku 1756 zdanili 92 olejkárskych rodín, takmer všetci obyv. sa živili pod. obchodom.

V roku 1772 boli slobodníci (libertini) Polony Ján a Juraj.

V roku 1854 tu bolo 78 podomových obchodníkov tzv. šafraníkov.

Rok Počet obyvateľov Katolíkov Evanjelikov Iné
1785 638, 74 DOMOV
1813 574 570 4
1814 594 591 3
1817 581 577 4
1818 582 579 3
1819 631 628 3
1820 647 643 4
1821 613 610 3
1824 702 700 2
1825 707
1828 707, 85 DOMOV 703 4
1830 735 729 6
1831 656 643 13
1835 707 702 5
1836 713 706 7
1837 705 700 5
1838 688 679 9
1843 734 730 4
1845 661 654 7
1847 697 685 12
1848 691 654 37
1850 677 631 46
1852 691 651 40
1854 712 666 46
1855 44
1856 712 666 46
1860 662 600 62
1862 704 622 82
1864 731 629 102
1869 569
1870 690 591 99
1872 712 603 109
1876 667 565 102
1878 599
1880 673, 101 DOMOV 573 113 6 žid.
1881 573 454 113 6 iné
1882 581
1884 590
1887 742 608 130 4 žid.
1889 768 626 136 6 žid.
1890 603 472 130 1 žid.
1891 603
1893 800 640 160
1894 800 640 160
1896 813 647 166
1897 664 536 128
1898 789 640 149
1900 605 475 130
1902 772 630 142
1903 779 629 150
1910 556 379 175 1 žid.1 gr.kat.
1912 746 506 240
1913 ,107 DOMOV 556
1919 588,112 DOMOV
1921 526 360 163 3 iné
1927 526, 104 DOMOV 360 163 3 Iné
1928 549 421 128
1930 509 353 156
1930 588, 108 DOMOV 406 182
1940 504, 111 DOMOV 0 židov
1941 512 355 157
1941 504 340 163 1 prav.
1944 500
1945 492 355 137
1948 494
1961 485, 109 DOMOV
1965 485, 109 DOMOV
1970 514, 125  DOMOV
1971 357
1974 514, 124  DOMOV
1978 322
1982 445, 111 DOMOV
1991 388, 135 DOMOV 248 69 14 iné, 57 bez
1995 388 248
2000 384, 143 DOMOV
2001 413 304 91 16 bez
2002 420
2003 408
2004 410
2005 411
2006 422
2007 424
2008 433, 145 DOMOV
2009 426 313
2010 420
2011 421, 142 DOMOV 273 73 37 neid. 33 bez
2012 432
2013 434
2014 455
2015 451
2016 453 295
2017 461
2018 458
2019

.

.

Komentáre sú uzavreté.