Sakrálne pamiatky

Kalvária Slovany 1821

Slovianska Klavária 1821. Ide o zobrazenie scény Ukrižovania Ježiša krista, ktorú voláme aj Kalvária. Kristus bol podľa Biblie ukrižovaný na mieste, ktoré sa volá lebečné - latinsky Golgota, preto sa pod krížom nachádza lebka s prekríženými hnátmi. Pod krížom stojí Mária Magdaléna a plače. Po Kristovej pravici sa nachádza jeho matka Panna Mária, tiež je zarmútená, hlavu ná vyvrátenú smerom ku Kristovi a plače, na druhej strane sa nachádza sv. Ján Evanjelista, podľa Bibie najobľúbenejší Kristov učeník. Práve im dvom sa Kristus z kríža prihovoril a povedal im: “Hľa matka, Tvoja, hľa syn Tvoj”. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Popis: Hystorička Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

10 fotiek

Evanjelický kostol a.v. 1934

KOSTOL – CHRÁM BOŽÍ V SLOVANOCH: Už začiatkom roku 1912 vznikla myšlienka na stavbu modlitebne v pričlenenej obci Evanjelického cirkevného zboru v Slovanoch. V Slovanoch sa konala aj finančná zbierka na výstavbu motlitebne. Dňa 3.3.1912 bol zakúpený aj pozemok od Pavla a Petra Zimana, kde mala modlitebňa stáť. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– V roku 1934 bol zakúpený nový pozemok od Antónie Bakošovej rod. Pohánka a od Jána Šrameka s manželkou. Predtým zakúpený pozemok bol odpredaný. V tom istom roku sa začala aj samotná výstavba kostola. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Dňa 18.04.1934 prijal saviteľ Gejza PAVONI zo Štubnianskych Teplic (Turčianske Teplice) dohodu na vykonanie stavby modlitebne. Mal postaviť malú modlitebňu s malou vežičkou – kostol v Slovanoch. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Posviacka kostola sa konala 7.10.1934 (prvú októbrovú nedeľu po Michalovi). Výstavbou kostola sa splnil dlhoročný sen evanjelikov žijúcich v Slovanoch a blízkom okolí na výstavbe ktorého mal významné záskuhy dlhoročný kurátor Michal Kubín.

10 fotiek

Rímskokatolícky kostol 1896

Kostol v Slovanoch architektoval známy architekt Blažej Felix Bulla v roku 1893. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1896 staviteľom Zacharom (podľa údajov z kroniky Slovian to bolo nákladom 3.400 zlatých) a bol zasvätený sv. Michalovi. Po prevrate v roku 1926 do neho boli zakúpené zvony (4.830,-Kč). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Sv. Michal, archanjel: Význam mena: Kto je ako Boh? (hebr.) Emblém: meč, prilba, váhy; zobrazuje sa často ako rytier v brnení šliapuc po drakovi Patrón katolíckej Cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Na základe pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady: * bojovať proti Satanovi * zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti * ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone * sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra, v obnovenom cirkevnom kalendári (r. 1969) sa v ten istý deň slávi sviatok aj sv. archanjelov Gabriela a Rafaela.

67 fotiek

kaplnka sv. Anna 18. storočie

Socha a neskôr kaplnka Sv. Anny: Najskôr na mieste dnešnej kaplnky Sv. Anny stála len socha sv. Anny, až neskôr tam bola postavená kaplnka, ktorá sa datuje už v 18. storočí, preto socha musela byť ešte staršia. Kaplnka sv. Anny patrí pod obec Slovany dokazujú to aj Kanonické vizitácie z roku 1821. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Bola matka Panny Márie Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich. Obľúbené zobrazenia Sv. Anna učiteľka – svätá Anna učí čitať P. Máriu, ktorá je ešte dieťa.

5 fotiek

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 17/18. storočie

Kaplnka sedembolestná Panna Mária Je Patrónkou Slovenska Etymológia: Maria = Bohom milovaná, z egyptčiny; pani (hebr.) Kaplnka sedembolestnej Panny Márie sa datuje už v 18. storočí. ( klemba prelom17/18 stor.) Prícestná kaplnka s takmer štvorcovým pôdorysom a valenou klenbou. Na malom oltáry plastiky Piety, sv. Ondreja a sv. Jozefa, nad vchodom vo výklenku soška Ecce homo (hlava Krista). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Mária drží na svojich kolenách mŕtveho Syna, práve zloženého z kríža. Je to chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bolesť ľudského utrpenia a duchovnú jednotu. Titulom "Sedembolestná" uctievame obzvlášť prijatú Máriinu bolesť cez kríž. Pod krížom sa matka ukrižovaného Krista stala matkou mystického tela narodeného z kríža, tzn. sme zrodení ako kresťania zo vzájomnej obetujúcej sa a trpiacej lásky Ježiša a Márie. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Sedem bolestí 1. keď Ježiša zajali a bičovali 2. keď Ježiša predviedli pred Piláta a odsúdili 3. keď vyriekli nad Ježišom ortieľ smrti 4. keď Ježiša pribili na kríž 5. keď Ježiš vypustil ducha na kríži 6. keď Ježiša sňali z kríža 7. keď Ježiša uložili do hrobu Neskôr sa rozšíril obraz bolestí aj z Kristovho detstva - Svätá Matka trpela: 1. keď počula Simeonovo proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne srdce 2. keď utekela do Egypta, keď Herodes vraždil neviniatka 3. keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme 4. keď Ježiša zajali a odsúdili 5. keďJežiš zomieral na kríži 6. keď Ježiša zložili z kríža 7. Keď Ježišovo telo kládli do hrobu

8 fotiek

sv. Anton Paduánsky 18. stor.

Svätý Anton Padovský alebo Paduánsky: V minulosti stála v obci jeho kaplnka dnes sa nám z nej zachoval iba jeho obraz z 18. stor., kaplnka sa nachádzala presne na mieste dnešného kat. kostola. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ohlasoval slovo vhod i nevhod a mnohým ľuďom pomohol zmeniť život k lepšiemu. Po jeho kázňach chlapi prestávali piť a ženy klebetiť a starali sa o svoje rodiny, dokázal zmierovať nepriateľov a v srdciach ľudí zapaľovať lásku. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Je patrónom stratených vecí ako aj patrónom chudobných, cestujúcich, ochranca pred stroskotaním lodí, pomocník v každej núdzi a, samozrejme, aj ako patrón františkánov.

2 fotiek

socha sv. Ján Nepomucký z roku 1817

Socha Sv. Jána Nepomuckého: Jeho socha bola postavená v roku 1817 dal ju postaviť Ján Rendek zo Slovian, stála pri vstupe do obce od Martina pri potoku vedľa mosta. (dnes už neexistuje) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– V roku 1945, keď vtrhli Nemci do obce a podmínovali murovaný most a vyhodili ho do vzduchu, most zničili, ale socha ostala stáť nepoškodená,výbuch bol taký silný, že na dome pri moste narušilo statiku a popadal šindol. Na evanjelickom kostole a.v. poškodilo strechu doletelo 200 ks škrydle a 25 ks tabličiek skla z okien. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Je patrónom proti nebezpečenstvám z vody, mostov, pltníkov, mlynárov, lodníkov, proti ohováraniu, nad cťou, dobrou povesťou, dobrým menom a reputáciou, za mlčanlivosť, za uchovávanie spovedného tajomstva – preto je patrónom aj kňazov a spovedníkov, jezuitov. Takisto je patrónom všetkých vôd, cestovania, pútnikov, šťastného návratu (preto sú jeho sochy umiestňované na rázcestiach, pri potokoch a na mostoch). Ochraňoval pred utopením a povodňami, proti krupobitiu, bol ochráncom hospodársta a úrody.

2 fotiek

Murovaný stĺp-Božie muky sv. Veroniky 18. storočie

Murovaný stĺp božia muka Sv. Veroniky: Murovaný architektonický profilovaný stĺp, s nikou na jednu stranu, v nej plastika sv Veroniky (drevená) - dnes obraz 6. zastavenie krížovej cesty z 19. stor. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Podľa evanjélií sprevádzala Ježiša Krista na krížovej ceste. Keď na ceste na Golgotu videla, že Kristova tvár je zmáčaná krvou a potom, strhla si z krku šatku (sudarium) a podala mu ju, aby si mohol tvár utrieť. Na znak svojej lásky otlačil na túto šatku Kristus svoju tvár. O Veronike a jej šatke sa dopočul ťažko chorý cisár Tiberius, ktorý si ju dal zavolať. Údajne len pohľadom na látku vyzdravel. Veronika dostala svoje meno podľa slov vera icon, znamenajúcich prvá podoba – veriakon. Pamiatka na Veronikin čin je dodnes živá: je zvečnená v šiestom zastavení krížovej cesty. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kópia tohoto murovaného stĺpu sv. Veroniky je postavená v múzeu slovenskej dediny v Martine pod č. 8.

5 fotiek

Murovaný stĺp Božie muky olejkárske ,,Obesená

Božia muka ,,Olejkárska“: Je malá náboženská stavba v tvare piliera alebo stĺpa, je zakončená strieškou. Sú dielom ľudovej architektúry stavali sa pri rázcestiach, návršiach alebo kostoloch. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Na poľnej ceste smerom k Hôrkam, je postavená kaplnka, ku ktorej sa viaže smutný príbeh z obdobia olejkárstva – mladú dievčinu, ktorá chodila na toto miesto spomínať na svojho milého, ktorý odišiel ako olejkár do ďalekých krajín, tu jedného večera napadli vlci. V svojej snahe im uniknúť vyliezla na starý buk, ktorý rástol na mieste dnešnej kaplnky, no jeden konár sa pod ňou zlomil a ona pri páde ostala visieť hlavou medzi dvoma konármi a zomrela. I názov tejto oblasti – Obesená – dokladá tento smutný osud. Kaplnka bola vysvätená na pamäť tejto dievčiny, ale i jej milého, ktorý sa tiež zo svojej prvej cesty nevrátil, a preto je kaplnka taktiež dokladom o olejkárskom živote v tejto oblasti.

4 fotiek

Prícestný kríž z 18. storočia s oplotením pred rím. kat. kostolom

Tento drevený kríž tu bol postavený skôr ako kostol, je zakreslený na mape z 18. stor. Pri kríži boli po prevrate zasadené dve lipy, ktoré mali pripomínať radosť Slovákov z oslobodenia. Dňa 13. apríla 1938 na stromkovú slávnosť zasadili deti z tunajšej školy ,,lipku slobody" 20 výročia našej samostatnosti. Zasadili ju pri rím.kat. kostole. Blízko lipky slobody z roku 1919. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kríž základný univerzálny symbol. Spája kontrast horizontály a vertikály, pozemského a nadprirodzeného, duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho. Indikuje štyri svetové strany a bod ich priesečníka – symbol božského. Zásadný symbolický význam pripisovalo krížu ako symbolu ľudskej obete ukrižovaním kresťanstvo. Od 6. storočia je kríž zobrazovaný spolu s korpusom Ježiša Krista ako krucifix, často so znakmi umučenia: rebrík, kladivo, kliešte, klince, džbán, kopija.

3 fotiek

Komentáre sú uzavreté.