Archív kategorií: POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13. 12. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Návrh rozpočtu obce Slovany na rok 2020

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zaradené v Nezaradené, OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 182, K.Ú. SLOVANY

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 15. 10. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované