Návrh rozpočtu obce Slovany na rok 2020

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Návrh rozpočtu v podobe ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce 27. 11. 2019 na pripomienkovanie si môžte stiahnuť tu:

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – Príjmová časť

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 – Výdavková časť

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Pripomienky k návrhu rozpočtu môžu byť uplatnené :

  • v písomnej forme na adresu: Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany,
  • elektronicky na adresu: obecslovany@etelmail.sk

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.
Pripomienky k rozpočtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Verejná vyhláška. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.