Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 08. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. augusta 2019 (štvrtok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovany
  4. Prerokovanie ŽoNFP – Environmentálny fond na rok 2020
  5. Schválenie uznesenia
  6. Záver

V Slovanoch dňa 12. 08. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.