Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 10. 05. 2019 o 19:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. 05. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2019 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Žiadosť o dotáciu od ECAV Príbovce a RKC farnosť Kláštor pod Znievom
 4. Informácia o vykonanej finančnej kontrole k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Slovany – MŠ“
 5. Prerokovanie preklenovacieho úveru k projektu „Modernizácia a stavebné úpravy obecného úradu“ (PPA)
 6. Informácie o priebehu stavebných prác „Modernizácia a stavebné úpravy obecného úradu“ (PPA)
 7. Nezamestnanosť v obci
 8. MDD 2019
 9. Návšteva Dražíc 2019
 10. Úprava rozpočtu
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

V Slovanoch dňa 07. 05. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.