Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 23. 02. 2019 o 15:00

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2019 (sobota) o 15:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Prerokovanie ŽoNFP – Prevencia kriminality
  4. Ponuka na odkúpenie CP – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko
  5. Žiadosť o zámenu pozemku č. C 473/8 o výmere 53 m2
  6. Žiadosť o predaj pozemku č. C 473/9 o výmere 91 m2
  7. Schválenie uznesenia
  8. Záver

V Slovanoch dňa 20. 02. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.