OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 2/1, K.Ú. VRÍCKO

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 04. 02. 2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Smrek – 2 kusov obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 199 – 1 ks, 172- 1 ks, , na základe žiadosti Obec Vrícko, Vrícko 136 , 038 43 Vrícko,  na pozemku parcel. č. CKN 2/1, v k.ú. Vrícko. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Žiadosť musí byť doručená na Obec Slovany, Obecný úrad č. 102, 038 43 Slovany, poštou alebo elektronickou formou na adresu obecslovany@etelmail.sk a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Slovanoch, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Vyvesené 04.02.2019

Tento obsah bol zaradený v Obec, Samospráva, Verejná vyhláška. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.