Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 11. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2018 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu obce
 7. Schválenie programu zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

V Slovanoch dňa 27. 11. 2018

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.