Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07. 09. 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07. 09. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2018 (piatok) o 19:30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Informácia o schválení dotácie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Slovany“
  4. Informácia o nepodporení ŽoNFP:

„ Podpora Elektromobily“ – Environmentálny fond,

„Modernizácia  a stavebné úpravy obecného úradu“ – Environmentálny fond

„Výstavba chodníka v obci Slovany“ – PPA,

„Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Slovany“ – PPA

5. Informácia o priebehu stavebných prác na budove Materskej školy

6.Prerokovanie ŽoNFP „ Wifi pre Teba“

7. Úprava rozpočtu č. 1/2018

8. Jesenné upratovanie – rozmiestnenie kontajnerov

9. Vianočné trhy

10. Schválenie uznesenia

11. Záver

V Slovanoch dňa 03. 09. 2018

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Pripravujeme, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.