Pozvánka na zastupiteĺstvo dňa 22. 6. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. jún 2018 (piatok) o 20:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácie o schválení žiadosti na Detské ihrisko
4. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018-2022
5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018-2022
6. Záverečný účet obce za rok 2017
7. Návšteva z družobnej obce Dražice
8. Výročná sprava za rok 2017
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
V Slovanoch dňa 19.06. 2018
Ing. Marek Straka
starosta obce
Tento obsah bol zaradený v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.