Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13. 04. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2018 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Informácia o schvalení ŽoNFP „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Slovany“
 4. Informácia o schvalení ŽoNFP „ Prístavba hasičskej zbrojnice“
 5. Informácie o podaných Žiadostiach o NFP, resp. dotácie za 01-03/2018
 6. Prerokovanie ŽoNFP „ Podpora Elektromobility“
 7. Prerokovanie ŽoNFP „ Rekonštrukcia miestnych vozoviek v obci Slovany“
 8. Návšteva z družobnej obce Dražice
 9. Jarné upratovanie – rozmiestnenie kontajnerov
 10. MDD 2018
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

V Slovanoch dňa 09. 04. 2018

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Obec, Organizácie, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.