Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2017 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Správa z auditu UZ za rok 2016
 4. VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Slovany
 5. Úprava rozpočtu č. 4/2017
 6. Návrh na Rozpočet na rok 2018 a rozpočtové roky 2019 – 2020; Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
 7. Žiadosti DHZ, TJ na prenájom sály KD na Štefanskú a Fašiangovú zábavu resp. ples športovcov
 8. Silvestrovské posedenie pri jedličke
 9. Rôzne
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

V Slovanoch dňa 12.12. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.