Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu, o ktorom má Obecné zastupiteľstvo v Slovanoch rokovať v štvrtok 14. 12. 2017, zverejnila obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu v podobe ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce 28. 11. 2017 na pripomienkovanie si môžte stiahnuť tu:

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – Príjmová časť

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – Výdavková časť

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Pripomienky k návrhu rozpočtu môžu byť uplatnené :

  • v písomnej forme na adresu: Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany,
  • elektronicky na adresu: obecslovany@etelmail.sk

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k rozpočtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Tento obsah bol zaradený v Návrh rozpočtu obce, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.