Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 09. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 09. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2017 (piatok) o 19:30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Prerokovanie zámennej zmluvy medzi Ing. Jozef Bakoš a obec Slovany
  4. Úprava rozpočtu č. 3/2017
  5. Návrh dodatku č. 3 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Slovany
  6. Prerokovanie ŽoNFP – Environmentálny fond – Kompostéry
  7. Prerokovanie ŽoNFP – PPA. 7.4 – Rekonštrukcia kultúrneho domu
  8. Vianočné trhy 2017
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

V Slovanoch dňa 18. 09. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.