Návrh dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Slovany o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Slovany

Dodatok č. 3

ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Slovany o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Slovany

Mení sa čl. 2 výška príspevku

Obecné zastupiteľstvo v Slovanoch na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2017 schválilo príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na výšku 8,00 € s účinnosťou od 01. 11. 2017.

Ing. Marek Straka

starosta obce

Návrh vyvesený: 06. 09. 2017

Návrh zvesený:

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.