Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 05. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 05. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2017 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Úprava rozpočtu č. 2/2017
  4. Záverečný účet obce Slovany za rok 2016
  5. Výročná správa za rok 2016
  6. Informácie o podaných Žiadostiach o NFP, resp. dotácie za 01-05/2017
  7. MDD 2016
  8. Návšteva družobnej obce Dražice
  9. Informácie o plánovanej IBV Slovany – Niže Rybníkov

10.  Návrh na úpravu platu starostu obce

11.  Schválenie uznesenia

12.  Záver

V Slovanoch dňa 21. 05. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.