Oznámenie – výrub drevín

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB 12 ks DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 1157, 1158, K.Ú. Kláštor pod Znievom

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24. 02. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks stromov:

Jaseň štíhly 7 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 217 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 284 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 169 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 185 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 180 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 206 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 287 – 1 ks

Jarabina vtáčia 2 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 60 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 85 – 1 ks

Lipa veľkolistá 2 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 68– 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 207 – 1 ks

Javor horský 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 67 – 1 ks

na základe žiadosti Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181 , 038 43 Kláštor pod Znievom,  na pozemku parcel. č. CKN 1157, 1158 k.ú. Kláštor pod Znievom. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Žiadosť musí byť doručená na Obec Slovany, Obecný úrad č. 102, 038 43 Slovany, poštou alebo elektronickou formou na adresu obecslovany@etelmail.sk a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Slovanoch, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Vyvesené 08.03.2017.

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Verejná vyhláška. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.