Obec Slovany zavádza separovaný zber aj na cintoríne

Milí spoluobčania!

V našej obci sa s Vašou pomocou zrealizuje separovaný zber komunálneho odpadu. Našou snahou je na skládku odpadu odviesť čo najmenej odpadu, aby sa poplatky za zber a zneškodňovanie odpadu nemuseli zvyšovať. Riešenie tohto problému spočíva v čo najdôkladnejšom triedení komunálneho odpadu.

Obec preto zavádza separovaný zber aj na cintoríne.

  • Pre biologický odpad (tráva, uvädnuté kvety, burina) je 240 l hnedá nádoba,
  • Pre sklo (sklenené kahance, sklenené vázy, sklenené poháre) je 240 l zelená nádoba,
  • Pre plasty a kov (kovové vrchnáčiky zo sviečok, kahancov, plastové kahance, poškodené kovové stojany) je 240 l žltá nádoba.

Zberné nádoby sú umiestnené v blízkosti veľkej brány cintorína. Zberné nádoby budú v pravidelných intervaloch vysypávané aktivačnými pracovníkmi.

Čo sa týka časti plastov a skla, ktoré sú znečistené voskom a z toho dôvodu sú ďalej nerecyklovateľné, preto sa budú vyvážať spolu s TKO. Tie je potrebné naďalej hádzať do VKK.

Pevne veríme, že tak ako separujete v domácnostiach, začnete separovať aj na cintoríne, čím prispejete k zníženiu množstva odpadu, ktorý je potrebné vyvážať na skládku odpadu a tým aj vynaložiť nemalé finančné prostriedky.

Naša obec je, rovnako ako ostatné slovenské  obce, povinná separovať odpad. Pokiaľ nedokážeme lepšie nakladať s odpadom a separovať ho, v krátkej dobe sa nám stane, že poplatok za odpad  budeme nútení zvyšovať, čomu by sme chceli samozrejme predísť.

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.