Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 01. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 01. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2017 (nedeľa) o 14.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Informácie o  „projekte“ Rozšírenie kapacít materských škôl
  4. Informácie o možnosti podania ŽoNFP na Zníženie energetickej náročnosti verejných    budov (Materská škola, Obecný úrad)
  5. Schválenie uznesenia
  6. Záver

V Slovanoch dňa 12.01. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.