Oznámenie – výrub drevín

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 2/1, 2/3, K.Ú. VRÍCKO

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 25. 01. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Lipa veľkolistá – 6 kusov obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 298 – 1 ks, 228- 1 ks, 278 – 1 ks, 250 – 1 ks, 247 – 1 ks, 280 – 1 ks, na základe žiadosti Obec Vrícko, Vrícko 136 , 038 43 Vrícko,  na pozemku parcel. č. CKN 2/1, 2/3 v k.ú. Vrícko. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Žiadosť musí byť doručená na Obec Slovany, Obecný úrad č. 102, 038 43 Slovany, poštou alebo elektronickou formou na adresu obecslovany@etelmail.sk a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Slovanoch, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Vyvesené 25.01.2017.

Tento obsah bol zaradený v POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.