Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Slovany

Obec Slovany

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Slovany

(s nástupom od 01. 01. 2017)

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7, § 34 a § 61 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy (pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl      a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja MŠ Slovany (podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci – napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy        a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),
 • referencie z predchádzajúcej praxe,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

3. Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja MŠ Slovany,
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť:
 • do 6. 12. 2016
 • na adresu zriaďovateľa: Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany
 • v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
 • Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
 • Ďalšie informácie:   Obec Slovany.:    (     043/4933 195  )

e-mail:           obecslovany@etelmail.sk

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.