Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Slovany

Obecné zastupiteľstvo Obce Slovany vyhlasuje v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE SLOVANY

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Slovany zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami

do 1. decembra 2016

na Obecnom úrade Slovany č. 102, v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Deň voľby hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 16. decembra 2016

Kvalifikačný predpoklad :

-  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Požiadavky :

- prihláška do výberového konania

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- znalosť základných noriem samosprávy: zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 83/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.

Mesačný plat hlavného kontrolóra bude podľa § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Plat hlavného kontrolóra je súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce.

Zverejnené dňa 04. novembra 2016 na:

-         www.slovany.eu

-          informačnej tabuli obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.