Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 9. 2016

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 9. 2016

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2016 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. VZN o nakladaní s komunálnymi  a drobnými stavebnými odpadmi
 4. VZN o miestnej dani za ubytovanie
 5. Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu s PD Valča
 6. Výročná správa za rok 2015
 7. Informácia o pridelení dotácie na Bezdrôtový rozhlas od MF SR
 8. Možnosť vybudovanie internetového pripojenia v obci prostredníctvom spol. Tipnet
 9. Odhalenie pamätnej tabule rodáčke PhDr. Helene Anne Turcerovej – Devečkovej
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

V Slovanoch dňa 13. 9. 2016

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.