Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 27. 11. 2015 o 19:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 11. 2015

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. VZN č. 2/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
 4. Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve o zabezpečení prevádzky,  modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Slovany
 5. Úprava rozpočtu č. 1/2015
 6. Zabezpečenie zimnej údržby
 7. Mikuláš 2015
 8. Žiadosť DHZ Slovany o prenájom sály na Štefanskú zábavu
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

V Slovanoch dňa 24.11. 2015

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.