Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 26. 6. 2015 o 19:30

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 6. 2015

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2015 (piatok) o 19.30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2014
 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014
 5. Čerpanie rezervného fondu
 6. Plán činnosti HKO na 2. polrok 2015
 7. Návšteva Dražíc
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

V Slovanoch dňa 22.6. 2015

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, OZNAMY, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.