Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 29. 5. 2015 o 19:30

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 5. 2015

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2015 (piatok) o 19.30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Úprava nájomnej zmluvy p. Štrbovej
 4. Prevádzkový poriadok KD
 5. Návšteva Dražíc
 6. MDD 2015
 7. Súťaž DHZ o pohár starostu obce
 8. Zakúpenie regálov do technickej miestnosti
 9. Zakúpenie detských savíc
 10. Tržnica v obci
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

V Slovanoch dňa 25.5. 2015

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.