Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 29. 5. 2015 o 19:30

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 5. 2015

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2015 (piatok) o 19.30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Úprava nájomnej zmluvy p. Štrbovej
  4. Prevádzkový poriadok KD
  5. Návšteva Dražíc
  6. MDD 2015
  7. Súťaž DHZ o pohár starostu obce
  8. Zakúpenie regálov do technickej miestnosti
  9. Zakúpenie detských savíc
  10. Tržnica v obci
  11. Rôzne
  12. Diskusia
  13. Schválenie uznesenia
  14. Záver

V Slovanoch dňa 25.5. 2015

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.