Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 30. 1. 2015 o 18:00

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2015 (piatok) o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznesení
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie plánu zasadnutí OZ v roku 2015
 4. Doplnenie členovia komisií OcÚ
 5. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
 6. Žiadosť firmy Magna Energia, a. s.
 7. Používanie súkromného auta starostu na služobné účely
 8. Odstránenie zlomeného stromu pri kaplnke – výber firmy na odstránenie stromu
 9. Zakúpenie vybavenia do futbalových šatní
 10. Zakúpenie plechovej garáže pre potreby DHZ
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

V Slovanoch dňa 26.1. 2015

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.