Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Na základe upozornenia prokurátora pre porušenie ustanovenia § 36 ods.7 písm. c/zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a predpisov je obec povinná :

  • prejednať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
  • vydať všeobecná záväzné nariadenie v zmysle ustanovenia § 36 ods.7 písm. c/zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácií v sieťových odvetviach

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Tento obsah bol zaradený v Obec, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.