Voľby už túto sobotu

Voľby klopú na dvere. Už túto sobotu pristúpime k volebným urnám.

Približne 4,3 milióna voličov bude mať už túto sobotu šancu rozhodnúť o budúcom zložení Národnej rady SR a teda aj o tom, kto dostane šancu zostaviť vládu. Hlasovať vo parlamentných voľbách môžu občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dosiahnu 18 rokov. Voličské právo nemajú uväznení za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, ľudia so zákonom obmedzenou osobnou slobodou z dôvodu ochrany zdravia ľudí, napríklad umiestnení v karanténe alebo izolácii. Voliť tiež nemôžu tí, čo sú zbavení spôsobilosti na právne úkony.
Na hlasovanie je vždy potrebný občiansky preukaz. Pas ako doklad totožnosti nestačí, nie je v ňom totiž uvedené trvalé bydlisko. Zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Lívia Škultétyová preto odporúča, aby si voliči čím skôr skontrolovali platnosť svojho občianskeho preukazu. Ak niekto nemá občiansky preukaz, môže vo volebnej miestnosti predložiť aj potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré dáva polícia a slúži ako dočasný doklad totožnosti až do vydania nového občianskeho preukazu. Potvrdenie o občianskom preukaze však volebná komisia môže uznať len vtedy, ak je volič zapísaný v zozname voličov.
Voliči, ktorí 10. marca v deň predčasných parlamentných volieb nebudú v mieste svojho trvalého bydliska, môžu do štvrtka 8. marca požiadať o vydanie voličského preukazu. O preukaz musia žiadať podľa svojho trvalého bydliska – na obecnom alebo mestskom úrade, v prípade Bratislavy a Košíc na miestnom úrade, uviedla ďalej pre agentúru SITA zapisovateľka ÚVK. Preukaz im vydajú v deň podania žiadosti. Posledné žiadosti vybavia úrady vo štvrtok 8. marca počas úradných hodín. Žiadosť o treba podať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. S voličským preukazom sa dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Voličský preukaz voličovi okrsková volebná komisia zoberie pri zaregistrovaní v zozname voličov a umožní mu hlasovanie. Volič teda nemôže voliť opakovane.
Voliť dá aj v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, aj v celách policajného zaistenia i vo väzniciach. V týchto prípadoch však platí, že treba voliť v mieste trvalého bydliska a ak zariadenie nie je v tomto mieste, treba mať voličský preukaz.
Vo voľbách do NR SR sa dá po tretí raz hlasovať zo zahraničia. Toto právo majú voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ale sú občanmi SR. Voliť zo zahraničia poštou majú právo aj občania SR s trvalým pobytom v SR, ktorí budú počas volieb v zahraničí a požiadali o to vopred obec, kde majú trvalý pobyt. Do výsledku hlasovania sa započítajú hlasovacie lístky doručené najneskôr deň pred voľbami, teda v piatok 9. marca. O voľby poštou požiadalo 8 018 voličov, z toho 7 289 s trvalým pobytom na území SR a 729 s trvalým pobytom v cudzine.
Vo volebnej miestnosti dostane volič po preukázaní svojej totožnosti a vyznačení v zozname voličov hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovanie sa potom odoberie do priestoru za zástenou, plentou. Voličovi, ktorý nechce ísť za plentu, komisia neumožní hlasovať. V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok. V parlamentných voľbách platia preferenčné hlasy. Znamená to, že volič môže na hlasovacom lístku politickej strany, ktorá si získala jeho sympatie, zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým dáva prednosť. Ak ich volič zakrúžkuje viac, je lístok neplatný. Preferenčné hlasy nemusí dať vôbec, alebo môže dať menej ako štyri. Platné sú aj také hlasovacie lístky. Lístok následne vloží do obálky, ktorú vhodí do volebnej schránky, urny.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou za plentu iného voliča, aby podľa jeho pokynov lístok upravil a dal do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do urny, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Oznámiť to volebnej komisii môže napríklad príbuzný voliča či sused.
Prípravy na predčasné voľby do Národnej rady SR sú podľa ÚVK bez problémov. Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 10. marca. O hlasy občanov sa v nich uchádza 26 politických subjektov. Hlasovať sa bude v 5 956 okrskových volebných komisiách. Výsledky volieb spracuje Štatistický úrad SR, ktorý prvé priebežné výsledky zverejní na svojej webstránke statistics.sk a na externom webe volbysr.sk v noci z 10. na 11. marca. Oficiálne výsledky hlasovania oznámi v nedeľu 11. marca ÚVK.

Tento obsah bol zaradený v Obec, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.