Pozvánka na posedenie seniorov a jubilantov

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Voľby do NR SR 2020

Informácie o podmienkach hlasovania poštou získate na webovej stránke MV SR:  http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Zverejnenie emailovej adresy

Informácia pre voliča

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Aj tento rok pripravujeme Vianočné trhy

Zaradené v Nezaradené, OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 182, K.Ú. SLOVANY

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 15. 10. 2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Smrek červený – 4 kusov obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 104 – 1 ks, 98- 1 ks, 82- 1 ks, 77- 1 ks a orech 1 ks obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 123 – 1 ks na základe žiadosti Jakub Rendek, Bjornosnova 4806/3, 036 01 Martin,  na pozemku parcel. č. CKN 182 v k.ú. Slovany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Žiadosť musí byť doručená na Obec Slovany, Obecný úrad č. 102, 038 43 Slovany, poštou alebo elektronickou formou na adresu obecslovany@etelmail.sk a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Slovanoch, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Vyvesené 15.10.2019

Zaradené v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. 10. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2019 (pondelok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Informácia o schválení dotácie – Kamerový systém v obci Slovany
  4. Prerokovanie preklenovacieho úveru k projektu „Výstavba detského ihriska v obci Slovany (PPA)
  5. Prerokovanie prefinacovania Externého Manažmentu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Slovany a neoprávnené výdavky „Modernizácia a stavebné úpravy obecného úradu“ (PPA)
  6. Vianočné trhy a Mikuláš 2019
  7. Oslavy 145. rokov DHZ Slovany a otvorenie Hasičskej zbrojnice
  8. Úprava rozpočtu
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

V Slovanoch dňa 11. 10. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované