OZNAM – Predaj ovocných stromčekov

Vážení občania, oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s r. o. – Váš dlhoročný predajca ovocných drevín uskutoční predaj ovocných stromčekov. Predajný sortiment stromčekov bude nasledovný: jablone, broskyne, slivky, hrušky, marhule, višne, ringloty, liesky, čerešne srdcovky, nektárinky, ríbezle červené, biele a čierne – osvedčené odrody vynikajúcej chuti, nenáročné na pestovanie, egreše: biele a červené odrody odolné proti múčnatke, čučoriedky, malinočernice tayberry, brusnice, černice orkán, zemolez, aktinídia – kiwi – mrazu odolná osvedčená odroda vhodná do všetkých polôh, vinič stolový, maliny, amelanchiér, balené ruže – široký sortiment odrôd od bielej až po krvavo červenú. Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni korene pred vysušením. Predaj sa uskutoční dňa 29.3.2017, t.j. v stredu v čase od 13:00 do 13:30 na miestnom trhovisku.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – PD Valča bude vyplácať vlastníkom pôdy nájomne za rok 2016

PD Valča oznamuje vlastníkom pôdy ktorá je v užívaní družstva, aby si prišli prevziať nájomné za r. 2016 na obecný úrad, dňa 29.03.2017 t. j. v stredu, v čase od 14,00 – 16,00 hod.

Je nevyhnutné, aby si so sebou priniesli OP. V prípade, že príde nájomné prevziať rodinný príslušník je potrebné, aby priniesol splnomocnenie od priameho vlastníka a svoj OP.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 03. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 03. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 (streda) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Zabezpečenie finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu – ŽoNFP na Zníženie energetickej náročnosti verejných    budov v obci Slovany – Materská škola
  4. Nezamestnanosť v obci
  5. Schválenie uznesenia
  6. Záver

V Slovanoch dňa 26.03. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

OZNAM TERMÍNU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY SLOVANY

Termín predkladania žiadostí rodičov/zákonných zástupcov  o prijatie detí do MŠ pre nasledujúci školský rok je od 15. 05.2017 do 28. 05. 2017. Podmienky prijatia sú zverejnené v MŠ. Rozhodnutia sa vydávajú po tomto termíne.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Oznámenie – výrub drevín

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB 12 ks DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 1157, 1158, K.Ú. Kláštor pod Znievom

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24. 02. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks stromov:

Jaseň štíhly 7 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 217 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 284 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 169 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 185 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 180 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 206 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 287 – 1 ks

Jarabina vtáčia 2 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 60 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 85 – 1 ks

Lipa veľkolistá 2 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 68– 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 207 – 1 ks

Javor horský 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 67 – 1 ks Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované