Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 23. 02. 2019 o 15:00

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2019 (sobota) o 15:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Prerokovanie ŽoNFP – Prevencia kriminality
  4. Ponuka na odkúpenie CP – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko
  5. Žiadosť o zámenu pozemku č. C 473/8 o výmere 53 m2
  6. Žiadosť o predaj pozemku č. C 473/9 o výmere 91 m2
  7. Schválenie uznesenia
  8. Záver

V Slovanoch dňa 20. 02. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Opäť budeme fašiangovať

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

OZNAM ZÁSTUP MUDr. Katarína Pastorková je neprítomná v ambulancii pre chrípku od 11.02.2019 do 12.02.2019

Oznamujeme občanom, že Všeobecná ambulancia pre dospelých

Kláštor pod Znievom, nahlasuje neprítomnosť lekára v ambulancii

pre chrípku MUDr. Kataríny Pastorkovej

od: 11.02.2019 do: 12.02.2019

zastupuje ju MUDr. Katarína Veverková v strojárňach ZŤS Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Valné zhromaždenie PS – Urbariát Slovany

Zaradené v Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 2/1, K.Ú. VRÍCKO

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 04. 02. 2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Smrek – 2 kusov obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 199 – 1 ks, 172- 1 ks, , na základe žiadosti Obec Vrícko, Vrícko 136 , 038 43 Vrícko,  na pozemku parcel. č. CKN 2/1, v k.ú. Vrícko. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované