Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2017 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Správa z auditu UZ za rok 2016
 4. VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Slovany
 5. Úprava rozpočtu č. 4/2017
 6. Návrh na Rozpočet na rok 2018 a rozpočtové roky 2019 – 2020; Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
 7. Žiadosti DHZ, TJ na prenájom sály KD na Štefanskú a Fašiangovú zábavu resp. ples športovcov
 8. Silvestrovské posedenie pri jedličke
 9. Rôzne
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

V Slovanoch dňa 12.12. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Predvianočné posedenie pri čaji spojené s prednáškou MUDr. Anny Kubinovej – Láska k esenciálnym olejom

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Zanechať komentár

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu, o ktorom má Obecné zastupiteľstvo v Slovanoch rokovať v štvrtok 14. 12. 2017, zverejnila obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu v podobe ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce 28. 11. 2017 na pripomienkovanie si môžte stiahnuť tu:

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – Príjmová časť

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – Výdavková časť

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Návrh rozpočtu obce, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN obce Slovany o miestnom poplatku za rozvoj

navrh_vzn_dan_miestny poplatok

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované